Digital kompetanseutvikling i PPU

Stipendiat:
Siri Sollied Madsen, RESULT

Veiledere:
Øystein Lund, RESULT
Steinar Thorvaldsen, ILP.

Læreplanen Kunnskapsløftet (LK06) ble innført i 2006, og i denne planen ble det identifiserte noen sentrale ferdigheter som ble definert som grunnleggende redskaper for læring og utvikling:

  • å kunne uttrykke seg muntlig
  • å kunne lese
  • å kunne uttrykke seg skriftlig
  • å kunne regne
  • å kunne bruke digitale verktøy

Et av elementene som er vektlagt i LK06, er bruk av digitale verktøy. Med andre ord er det å kunne bruke digitale verktøy nå sidestilt med de øvrige grunnleggende ferdighetene; det å kunne lese, regne og utrykke seg muntlig og skriftlig. Utdanningsdirektoratet har slått fast at alle de grunnleggende ferdigheter skal integreres i de lokale læreplaner, på alle trinn og for alle fag. LK06 er på denne måten utformet for å gi rom til det lokale arbeidet med læreplaner, noe som gir lærerne ansvar for selv å velge innhold og arbeidsmåter til å realisere kompetansemålene fastsatt i LK06. Dette betyr på den ene siden større frihet for den enkelte lærer til å utnytte egen kompetanse og interesser, samtidig som det ligger et større ansvar på den enkelte lærer til å kunne utarbeide lokale læreplaner med innhold og arbeidsmåter som samsvarer med rammer og forventninger i LK06.

Tydelige voksne rollemodeller er viktig for all sosialisering, og derfor må lærerstudentene utdannes til å være digitalt kompetente for å kunne fungere som en sosialiseringsaktør på dette feltet. Imidlertid viser forskning at studentene ikke blir tilstrekkelig forberedt på å undervise med og gjennom digitale verktøy, og på å undervise fremtidige elever i digital kompetanse. Rapport utgitt av Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning viser til at lærerutdanningenes faglige profil på området er lite utviklet, og kompetansen hos de faglige ansatte er svært varierende. Denne utfordringen går også igjen i praksisfeltet hvor det er kartlagt store variasjoner i både kunnskap og tilgang på utstyr. En nasjonal undersøkelse gjennomført på oppdrag for Kunnskapsdepartementet, viser også at digitale læringsressurser brukes i begrenset grad av faglærerne i høyere utdanning.

Disse forholdene er bakgrunnen for prosjektets forskningsspørsmål, som skal bidra til å belyse digitale kompetanseutviklingen hos PPU-studenter ved UIT. Hvordan vektlegges digital kompetanse i opplæringen av PPU-studenter ved lærerutdanningen i Tromsø?

  • Hvordan opplever studentene at digital kompetanse vektlegges i egen utdanning, og hvordan forberedes de til kravene på dette området i yrkeslivet?
  • Hvordan opplever faglærere og praksislærere ved utdanningen at de kvalifiserer studentene til å imøtekomme Kunnskapsløftets krav om digital kompetanse?
  • Hvilke konsekvenser/implikasjoner har dette for skolefeltet og universitetet som fremtidig utdanningsinstitusjoner?

 

Planlagte publikasjoner i tilknytning prosjektet:

Phd-avhandling, ila. 2018.

Annen relevant litteratur:

Haugsbakk, G. (2010). Digital skole på sviktende grunn – om nye muligheter og dilemmaer. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Hetland, P., & Solum, N. H. (2008). Digital kompetanse i norsk lærerutdanning. Oslo: Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Krumsvik, R. J. (2011). Den digitale lærar. Digital kompetanse i praksis. Oslo: PEDLEX Norsk skoleinformasjon.

NIFU. (2013). Et stykke igjen for IKT i lærerutdanningene. Hentet 15.08 2013, fra http://www.nifu.no/news/et-stykke-igjen-for-ikt-i-laererutdanningene/.

Thorvaldsen, S. (2010). Dannelse i en digital nettalder. I Dannelse i skole og lærerutdanning (s. 94-106). Oslo: Universitetsforlaget.

Tømte, C., Kårstein, A., & Olsen, D. (2013). IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Wilhelmsen, J., Ørnes, H., Kristiansen, T., & Breivik, J. (2009). Digitale utfordringer i høyere utdanning: Norgesuniversitetets IKT-monitor (vol. nr 1/2009). Tromsø: Norgesuniversitetet.

Ørnes, H., Wilhelmsen, J., Breivik, J., & Solstad, K. J. (2011). Digital tilstand i høyere utdanning 2011: Norgesuniversitetets monitor (vol. nr. 1/2011). Tromsø: Norgesuniversitetet.

Østerud, S., & Knudsen, I. M. (2009). Rom og tid i didaktiske modeller. I S. Østerud (red.), Enter: veien mot en IKT-didaktikk. Oslo: Gyldendal akademisk.