De siste 40 årene har pedagogiske kvalifikasjoner og kompetanse fått stadig større betydning i UH-sektoren. I dag er undervisningsoppgaven formelt sett likestilt med forskningsoppgaven. Ved UiT Norges arktiske universitet innførte man kurs i utdanningsfaglig kompetanse i 2000. Basert på evalueringer, tilbakemeldinger og krav fra UiT har kurset endret innhold og innretning flere ganger fram til i dag. UiT har hatt høye ambisjoner om utdanningsfaglig kompetanse hos sine faglige ansatte. Etterspørselen og behovet for kurset har vært langt høyere enn tilgjengelig ressurser hos Result som har ansvar for kurset. Derfor måtte det hvert år foretas en streng prioritering av hvem som skulle få en av de 25 plassene på kurset.

På nasjonalt nivå ble det i 2019 innført skjerpede krav til universitetspedagogisk kompetanse ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vedtaket krevde en betydelig oppskalering av kurset med hensyn til antall plasser. I forbindelse med at kurset ble utvidet fra 150 til 200 timer og en økende etterspørsel, besluttet Result å gjennomføre en omfattende revisjon. Revisjonen tok utgangspunkt i tidligere kurs og de erfaringene man hadde. Målet var å gi et praktisk rettet kurs for å gi deltakerne relevante verktøy, kunnskap og ferdigheter for å bli en bedre og tryggere underviser. Tilbudet skulle være tilgjengelig for alle faglige ansatte som ønsket å delta. Omleggingen forutsatte en sterkere involvering av fakultetene ved å innføre en mentorordning. For hver deltaker ble det oppnevnt en mentor som skulle fungere som samtalepartner og «lim» i eget fagmiljø. Kravet om pedagogisk mappe som vurderingskriterium for bestått kurs ble fjernet. I stedet kan de obligatoriske innleveringene inngå i en pedagogisk mappe som den faglige ansatte må utvikle ved opprykk eller søknad om ny stilling.

Førsteamanuensis Kine Maridatter hadde hovedansvar for utvikling og for å gjennomføre piloten som hadde oppstart høsten 2020. Alle som søkte, 125 personer, fikk tilbud om plass (94 fullførte). For de to årene 2021 og 2022 har 207 faglig ansatte fullført. Før revisjonen, i perioden 2009 til 2020 fikk 245 faglig ansatte godkjent universitetspedagogiskbasiskompetanse ved UiT.

Revisjonen falt sammen med nedstenging av campus på grunn av korona. I likhet med at undervisningen ble digital, ble også kurset gjort mer digitalt. Det digitale skulle utgjøre grunnstammen i kurset. Antall deltakere ble økt med flere hundreprosent ved å tilby kurset til alle som søkte. Eget utviklingsprosjekt fikk økt omgang og betydning. Kurset ble avsluttet med en konferanse der deltakerne la fram sine utviklingsprosjekter. Evaluering viste at deltakerne var fornøyde og at de hadde lært mye nyttig og relevant i forhold til egen undervisning. På bakgrunn av tilbakemeldingene ble det høsten 2021 gjort noen justeringer.  

Fordi det nå er mulig å møtes fysisk, har man innført fysiske oppstartssamlinger. I høst startet 150 personer på kurset fordelt på alle UiTs campuser. Kurset inneholder flere moduler, hvorav noen av obligatoriske, andre er valgfrie. Kurset avsluttes i juni 2023. Nytt kurs med oppstart høsten 2023 vil bli utlyst til våren. Ansvarlig for kurset ved Result er Robert Isaksen. 

 

*Universitespedagogisk basiskompetanse er det minimum av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i universitetspedagogikk som kreves for å bli fast tilsatt som lektor/førstelektor/førsteamanuensis i høyere utdanning.