Ordningen med egen mentor for deltakerne ved basiskompetansekurset ble innført høsten 2019. En vesentlig intensjon med mentorordningen var å øke kapasiteten til kurset ved at en del av den individuelle oppfølging av kursdeltakerne skulle ivaretas på fakultetsnivå. Tidligere var det Result som hadde ansvar for å mentorere kursdeltakerne i utviklingsprosjektene. Med en oppskalering av antall deltakere fra 25 til 150 per år hadde Result ikke tilstrekkelig ressurser. Men enda viktigere, ved å ha mentorer i eget fagmiljø kan diskusjoner om læring og undervisning skje lokalt og slik få en bedre forankring på eget institutt.

Hvem kan bli mentorer? Faglige ansatte som enten selv har tatt basiskurset, har status som merittert underviser eller regnes som en erfaren underviser er aktuelle for rollen som mentor. Det er fakultetet som oppnevner mentorene. Kjerneoppgaven til en mentor er å støtte deltakerne i arbeidet med å planlegge og iverksette «mitt utviklingsprosjekt». Utviklingsprosjektet er kjernen i kurset. De fleste utviklingsprosjekt er nært koblet til praksis. Mentor skal gi respons på prosjektplanene og eventuelt vise til relevante tiltak/prosjekt og til aktuelle ressurspersoner. Noen av deltakerne ønsker dessuten å diskutere hvilke valgbare enheter de bør ta. 50 timer av kurset er satt av til valgbare emner og hvor man kan velge mellom 22 emner. Noen ønsker dessuten å diskutere de andre arbeidskravene; studentevaluering, kollegaveiledning og undervisningsfilosofi. Samlet sett anslåes en mentor å bruke 15 timer per semester på oppdraget. De mentorene som følger opp flere deltakere samler ofte deltakerne til felles møter, noe som i tillegg har lagt til rette for mer erfaringsutveksling og samarbeid. Dermed kan mentorordningen også ses som et bidrag til å utvikle nettverk og kultur for å samtale og samarbeide om undervisning og undervisningskvalitet i fagmiljøene.

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ble sist endret 01.09.2019. Et av de nye kravene ved opprykk til professor er: Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Erfaring som mentor knyttet til basiskompetansekurset gir relevant kompetanse både ved søknad om opprykk og merittert underviser.

Deltakerne evaluerer mentorene midtveis og ved slutten av kurset. Resultatet fra evalueringen i fjor viste at flertallet av deltakerne syntes støtten fra mentor hadde vært veldig bra eller bra. Mentorordningen ble diskutert på siste møte i SUV, Strategisk utdanningsutvalg. SUV stiller seg meget positiv til mentorordningen og mener at det er viktig at fakultetene fortsatt har et særskilt ansvar ordningen.