Virtuell virkelighet, VR, er en teknologibasert illusjon som gir opplevelse av å befinne seg i et gjenskapt miljø. VR skal ikke bare være kult og spennende, – det skal gi bedre læring.

Helsefak fikk tildelt midler fra Program for undervisningskvalitet i 2020 til prosjektet: «Virtual reality (VR) i anatomi og fysiologi – utvikling av studentaktive læringsressurser ved buk av VR-teknologi». Prosjektet er et tverrfaglig prosjekt i samarbeid mellom medisin-, tannlege – og farmasiutdanningen. Med utgangspunkt i erfaringer fra tidligere pilotprosjekt skal dette prosjektet utvikle varierte og aktiviserende læringsformer med bruk av VR-teknologi.

Følgende problemstillinger ble satt opp: Hvordan kan læringsressurser utvikles gjennom bruk av VR-teknologi? Kan VR-teknologi bidra til å fremme studentenes læring gjennom en utforskende og virtuell tilnærming? Hvordan kan erfaringene fra prosjektet motivere andre til å ta i bruk VR i andre helsefaglige emner?

Hva er gjort så langt i prosjektet og hvilke erfaringer har man gjort seg?

På grunn av pandemien er prosjektet blitt forsinket, men prosjektet kan likevel allerede nå vise til positive resultater. Så langt har Institutt for medisinsk biologi testet ut bruk av VR i anatomiundervisningen for 2. års tannlege- og medisinstudenter. Tilgang til preparater og modeller er begrenset, kostbart og sårbare, for eksempel er det vanskelig å vise alle strukturer i en ekte menneskehjerne. Kan bruk av VR være en erstatning og/eller supplement for virkelige preparater og modeller i helsefaglig undervisning?

En virtuell hjernelab ble rigget og det ble gjennomført en felles demonstrasjon av det tekniske utstyret. Deretter ble studentene oppdelt i mindre grupper og fikk jobbet med fiktive men virkelighetsnære pasientkasus ved bruk av VR-teknologi. Pasientkasusene ble knyttet direkte til læringsmålene. Studentene fikk veiledning av (underviser og) studenter fra øvrige kull som var engasjert som læringsassistenter. Læringsassistene har hatt en sentral rolle i både utvikling og uttesting av læringsressursen. Til sist ble det gjennomført evaluering slik at casene og opplegget kunne justeres og forbedres.

Ifølge tilbakemeldinger fra studentene har opplegget fungert meget godt, og at veiledere og læringsassistenter var dyktige. Et stort flertall synes at VR er en velegnet undervisningsform til å virkeliggjøre fiktive pasientkasus og at bruk av VR økte læringsutbygget. Studentene fant undervisningen engasjerende og ønsker mer VR i undervisningen. Små grupper fungerer best, gjerne som kollokviegrupper og/eller stasjonsarbeid. VR-utstyret må gjerne plasseres steder som er bemannet av veiledere, dedikerte studenter eller rom man kan benytte til egenstudium. Samtidig er man tydelig på at VR ikke skal erstatte forelesninger eller labøvelser, men kan være er betydningsfullt supplement.

Flere undervisere ved Helsefak har meldt interesse for å utforske bruk av VR i undervisning. Hvordan senke terskelen for andre undervisere? Erfaringer fra prosjektet vil være viktig for å spre kunnskap, inspirere og motivere andre undervisere om å ta i bruk VR i undervisning, hva kreves og hvordan kan man gå fram. Dessuten må det legges til rette for infrastruktur i form av rom, utstyr og programvare, og det jobbes med å etablere en eget VR-lab på Helsefak.