Kandidatundersøkelsen fra UiT I 2019 viste at studentene ved Institutt for geologi opplever at utdanningen i mindre grad gir relevante jobber sammenlignet med andre studier. Geologiutdanningen trenger derfor å styrke forståelsen og kunnskapen om hvordan geologifaget kan anvendes i forskjellige arbeidslivsrelevante settinger. Det berører undervisere, studenter og arbeidsgivere. Forståelsen og kunnskapen skal nås ved å etablere en internshipordning med nordnorske bedrifter og organisasjoner. Målet med ordningen er å styrke yrkesrelevansen, samt koble sammen kompetansen studentene har med den kompetansen og behovene arbeidslivet har. I praksis skal det utviklet et eget kurs hvor internship skal inngå som en del.

Institutt for geologi fikk tildelt midler i 2020 fra Program for undervisningskvalitet i søknadskategorien Utdanningssamarbeid med arbeidslivet. Prosjektet «Geointern – Internships for en arbeidslivsrelevant utdanning» skal avsluttes til sommeren. Dette prosjektet er koblet opp mot iEarth, Senter for fremragende forskning (SFU) som Institutt for geologi er en av konsortedelakerne i.

Instituttet etablerte kurset «Geopraksis» våren 2021. Tilbud om praksisplasser ble testet ut dette semesteret og fikk gode tilbakemeldinger.

Dette vårsemesteret tilbyr instituttet kurset til vel 20 studenter; 3. års bachelorstudenter og noen masterstudenter. Studenten skal ut i tre ukers arbeidslivspraksis som en del av dette kurset. Instituttet har inngått avtaler med drøyt 25 bedrifter og institusjoner i landsdelen som tilby relevant praksis. Utover praksisperioden fokuserer kurset på arbeidsmuligheter etter endt studium, sammensetning av geofagssektoren i samfunnet, innovasjon, oppstart av bedrifter og refleksjon omkring eget arbeid under praksisperioden. Praksisordningen skjer i samarbeid med universitetene i Oslo og Bergen, med UiT i ledertrøya.