Skrevet av: Ragnhild Sandvoll og Eirik Gjessing Lind

UiT Norges arktiske universitet (UiT) opprettet i 2017 et meritteringsprosjekt der ambisjonen har vært å belønne undervisere som har lagt ned en ekstra innsats og arbeidet målbevisst med utdanningsutvikling over tid. Prosjektet har blitt administrert av Result. Merittering kom i stand på bakgrunn av et uttrykt ønske om å styrke undervisningskvalitet og heve statusen til undervisningen ved UiT. For å finne frem til hvordan dette kunne skje, etablerte NTNU og UiT et samarbeid som munnet ut i rapporten Innsats for kvalitet. Rapporten dannet utgangspunktet for å innføre en ordning hvor ansatte som kan dokumentere fremragende pedagogisk utviklingsarbeid, kan søke om å få status som merittert underviser.  

For å kvalitetssikre prosjektet ble det bestemt at ordningen skulle settes på vent for å få gjennomført en større evaluering etter fire tildelinger, der 21 ansatte har fått status som merittert undervisning. Dette evalueringsarbeidet har munnet ut i to rapporter. Den ene rapporten er basert på den interne sluttevalueringen prosjektleder Petter Holm gjennomførte etter siste utlysning i 2019, mens den andre rapporten bygger på arbeidet til en ekstern evalueringsgruppe ledet av Bjørn Stensaker i 2021.

I korte trekk er evalueringene positive til hvordan meritteringsordningen har fungert så langt. Det vises til at selve organiseringen synes å ha funnet sin form når det gjelder søknadsprosess og vurdering av søkere, selv om det synes behov for noen mindre justeringer. Den eksterne evalueringen peker imidlertid på at de meritterte i svært varierende grad har blitt involvert i det systematiske kvalitetsutviklingsarbeidet lokalt, og at koblingen til utdanningsledelsen på ulike nivå ikke alltid synes godt utviklet. Videre er det behov for å se på forholdet mellom kriteriene for merittert status og kriteriene for utdanningsfaglig kompetanse ved opprykk da disse er nokså overlappende. En overordnet konklusjon fra den eksterne evalueringen er at meritteringsordningen synes å fungere bedre som et individuelt karrierevirkemiddel enn som et bidrag for organisasjonsutvikling for kvalitet i utdanning.

På oppfordring fra rektoratet har vi, 1.amanuensis Ragnhild Sandvoll ved Result og rådgiver Eirik Gjessing Lind ved SEFU/FUF blitt bedt om å utarbeide et forslag til hvordan en permanent meritteringsordning skal innrettes ved UiT. Dette forslaget skal ta utgangspunkt i den dokumentasjonen som allerede foreligger i form av disse evalueringene. Vi vil blant annet fokusere på å utarbeide tydelige kriterier og rammer for søknadsprosessen for å sikre transparens og likebehandling. Dette til det beste for undervisernes søknadsprosess og for å forenkle den sakkyndige komites arbeid i å vurdere innkomne søknader. Videre skal det jobbes fram organisatoriske forslag for hvordan de meritterte i sterkere grad kan få bidra til å utvikle utdanningstilbudet ved UiT, samt at det skal fremmes forslag om innplasseringen av ordningen – det vil si å finne «et hjem til ordningen» og hvilke ressursbehov dette vil kreve. Et spørsmål som må diskuteres er hvorvidt det skal etableres et pedagogisk akademi bestående av de meritterte, og i så fall hva formålet med et slikt akademi skal være. I dette arbeidet vil ulike personer som har kompetanse og kunnskap om ordningen bli forespurt om å bidra med innspill, og da spesielt de som allerede er meritterte ved UiT. Vi skal avlevere vårt arbeid til prorektor for utdanning Kathrine Tveiterås i løpet av våren 2022.

Dette forslaget skal brukes som et grunnlag for den videre diskusjonen om hvordan meritteringsordningen ved UiT skal innrettes som en permanent ordning for å fremme kvalitet i utdanning. En ny utlysning vil da kunne skje i løpet av studieåret 2022/23.

For informasjon om de som allerede er meritterte undervisere ved UiT, se: Meritterte | Pedagogisk merittering ved UiT Norges arktiske universitet