Strategisk utdanningsutvalg (SUV) tildelte på møtet 19. august prosjektstøtte for 2020.Utlysningen var innen tre kategorier:

  • Fyrtårnmidler
  • Utviklingsmidler
  • Utdanningssamarbeid med arbeidslivet

Til årets utlysning kom det i alt 27 søknader hvorav 20 har fått tildelt støtte. En oversikt over søknader og tildelinger er vist i tabellen nedenfor.

Fakultet/antall søknaderUtviklingsprosjektSamarbeid arbeidslivetFyrtårn
BFE520
Helsefak600
IVT330
HSL021
Juss000
NT-fak110
UMAK110
UMAK/Helsefak1  
Sum antall søknader1791
Sum antall tilsagn1451
Sum beløp innvilget3 853 0001 250 0002 000 000

Ved forrige utlysningsrunde kom det 32 søknader, inklusive 5 fyrtårnsøknader. Årsaken til reduksjonen i antall søknader kan sannsynligvis tilskrives korona.

Utviklingsprosjekt

Kriteriene for utviklingsprosjektene var de samme i år som i fjor. HSL har tidligere år brukt å ha mange søknader til utviklingsprosjekt, men leverte ingen søknader i år. I år var det BFE og Helsefak som hadde flest søknader til utviklingsprosjekter, til sammen 11 av 17.

Det at fagmiljø ønsker å samarbeide på tvers av fagmiljø er meget positivt. I flertallet av søknadene inngår digitalisering som en pådriver for å skape endring i undervisning. Situasjonen med korona ytterligere forsterket dette temaet i årets søknader.

Utdanningssamarbeid med arbeidslivet

I denne nye kategorien kom det inn 9 søknader hvorav 5 ble innvilget. Bakgrunnen for denne kategorien er at et utvalg ved UiT sammensatt av representanter for arbeidsliv, studenter og ansatte fra UiT mente at det må utvikles bedre samarbeid omkring faglig innhold i utdanningene, gjennomføring av selve utdanningene, og bedre koblinger med arbeidslivet med tanke på studentenes inngang til selve arbeidslivet. I utlysningskriteriene var det krav om at minst ett av temaene nevnt ovenfor må inngå i prosjektet.

Alle søknadene var relevante med tanke på at aktørene man ønsker å samarbeide med klart tilhører avtakerfeltet til de søkende miljøene. I noen av prosjektbeskrivelsene var det beskrevet et reelt samarbeid mens andre samarbeid var lite utdypet og konkretisert og dermed lite forpliktende mellom samarbeidspartnerne.

Fyrtårn

I kategorien «fyrtårnmidler» var det i år en søknad fra Institutt for språk og kultur på HSL: MAJAK: Det russiske læringsfyrtårnet. Denne søknaden ble behandlet av en ekstern komité. Konklusjonen fra komitéen var at søknaden var solid og oppfyller alle kravene som stilles til et fyrtårnprosjekt. Vi vil skrive en egen bloggartikkel om dette prosjektet.