Ved Result/UB er det nå publisert en rapport om hvordan undervisningskompetanse vektlegges og vurderes i ansettelsesprosessen ved UiT og NTNU.  Den bygger på en gjennomgang av søknader, sakkyndiges vurderinger og referater fra prøveforelesninger og intervju. Til sammen omfatter dette 248 søknader i perioden høst 2016 til vår 2018. Resultatene synliggjør en rekke utfordringer. Noe av det som fremkommer er følgende:

  • Krav og kriterier for hva grunnleggende undervisningskompetanse skal omfatte er enten for enkelt eller for overordnet formulert. Kriteriene bygger på en bred forståelse av undervisningskompetanse.
  • Dokumentasjonskravet er omfattende, men står ikke i forhold til den vekt institusjonene tillegger undervisningskompetanse som del av samlet vurdering.
  • Verken søkerne eller de sakkyndige forholder seg til kriterier og dokumentasjonskrav.
  • Det store flertall av søkere har ikke gjennomført pedagogisk basisutdanning og undervisningskompetansen må derfor vurderes av de sakkyndige
  • Søkernes dokumentasjon er stort sett begrenset til enkle, kvantitative oppsummeringer. Svært få legger ved pedagogiske mapper som dokumentasjon, selv om dette lenge har vært et krav ved UiT.
  • De sakkyndiges vurderinger preges av et snevert, kvantitativt syn på undervisningskompetanse og for svært mange søkere angis det ikke eksplisitt om de fyller kravene til pedagogisk basiskompetanse eller ikke.
  • De sakkyndige omtaler søkernes pedagogiske kompetanse, den vurderes svært sjelden.

Du kan laste ned rapporten her.