Av Ådne Danielsen, faglig leder Result

I et innlegg i Khrono den 10. april slår UiT sitt rektorat fast at undervisningskompetanse sidestilles med forskningskompetanse ved UiT. Det betyr at UiT ikke bare legger vekt på at for eksempel søkere til stillinger skal ha en minimumskompetanse (pedagogisk basiskompetanse), men at kompetanse utover et minimumsnivå vil styrke søkerens kandidatur. På samme måten vil utvikling av undervisningskompetansen over tid i stillingen telle som karrierefremmende for den enkelte person på samme måte som utvikling av forskningskompetanse gjør det. Et klart uttrykk for at undervisningskompetanse har betydning er etableringen av merriteringsprosjektet ved UiT der undervisere kan søke status som meritterte undervisere. UiT sin profil på dette området skiller seg ut fra de andre breddeuniversitetetene og gir eksisterende og potensielt nye studenter er signal om at undervisningskvalitet er viktig for UiT. Et slikt signal er viktig å formidle når kampen om rekruttering av studenter vil hardne til i årene som kommer. For UB betyr en slik satsning at vi må legge til rette for at de tilbud vi gir for å styrke de ansattes undervisningskomptanse, er så gode som mulig og når ut til så mange som mulig. På den måten har UB en viktig rolle for å følge opp UiT sin offensive policy på undervisningsområdet.