UiT er i gang med innføring av ny læringsplattform (LMS) Canvas. UH-sektoren har gjennomført en felles anskaffelsesprosess i regi av UNINETT. Som et resultat, kan mer enn 20 aktuelle institusjoner velge mellom Canvas, Brightspace og Neo, men det er Canvas som er det prefererte LMSet. UiTs sin rolle i anskaffelsesprosjektet har vært deltakelse i styrings- og arbeidsgruppe. I tillegg ble det etablert lokal referansegruppe som bestod av faglige og studieadministrative ansatte, studenter, ansatte fra Avdeling for IT og Result.

Den nye læringsplattformen er en viktig komponent i UiTs digitale læringsmiljø.Ved en tett integrering av Canvas med en rekke tjenester ved UiT, vil UiT få et mer helhetlig digitalt læringsmiljø og bedre studentopplevelsen. Det vil bli store endringer ved utskifting av Fronter for veldig mange. Totalt vil rundt 20 000 brukere ved UiT bli berørt. Alle ansatte og studenter vil få nødvendig støtte og opplæring som de trenger for å kunne bruke det nye systemet.

Hvorfor ble Canvas valgt?

Canvas er skybasert, og er i stor grad fleksibel og modulær læringsplattform. Den har eget app senter på lik linje med Google Play og iTunes. Dette åpner opp for integrasjon med andre tjenester eller programmer/apper som er skreddersydd for undervisning og læringsmiljø, og hvor markedskreftene vil kunne bidra til stadige flere og forbedrede produkter.

Canvas har mye god funksjonalitet som støtter studentaktive læringsformer, – noe mange undervisere og studenter etterspør. F.eks det er mulighet for å integrere en rekke sosiale medier. Studenter kan selv velge om de ville ha nyheter og meldinger i Twitter, på Facebook eller på mobilen. Lærer kan lese inn eller gjøre videopptak av en tilbakemelding rett inn i innleverte besvarelser.

En annen funksjonalitet som må nevnes er grafiske fremstillinger basert på læringsanalysemotoren til Canvas. Dette er et spennende felt hvor vi må nevne JISC “Learning Analytics” og SLATE “UiBs Centre for the Science of Learning & Technology” sitt arbeid, som vi vil komme tilbake til med en artikkel om læringsanalyse. Denne funksjonaliteten kan potensielt gi en mye bedre innsikt i hva som fungerer eller ikke, vise hvordan studentene ligger an i studieløpet, og visualisere data som kan gi grunnlag for informerte, mer treffende tiltak for å heve utdanningskvalitet fra institusjonsnivå ned til enkeltemnenivå.

Implementering av Canvas

Det er etablert en prosjektgruppe for innføring av Canvas ved UIT. Prosjektgruppa består av mange representanter, blant annet ansatte fra ITA, UTA, Result/UB, KSA, undervisere, studieadministrative og studentrepresentanter. Innføring av Canvas er fordelt på 3 faser. I fase 1 skal bl.a. hele IVT (ingeniørutdanning i Narvik) og Det kunstfaglige fakultetet og universitetspedagogikk/Result i sin helhet over på Canvas fra og med høsten 2017.

I fase 2 er det planlagt å få flere utdanninger over på den nye læringsplattformen fra vår 2018.

I fase 3 skal alle utdanningene over på Canvas fra høst 2018, og Fronter med It’s learning bli faset ut.

I implementeringsfasen vil ITA og RESULT bistå fagmiljøene med opplæring, rådgivning og veiledning. Fra Result vil Terje Bergli og Jelena Larsen være kontaktpersoner for Canvas.

Results rolle med innføring/drifting av Canvas

Det er Avdeling for IT (ITA) som er systemområdeeier for prosjektet og det er ansatt egen prosjektleder Geir Jarle Voldmo. ITA har ansvar for drift og den tekniske støtten, mens Result har ansvaret for den pedagogiske. Result har omfattende kunnskap om hva som gir best læring og kan veilede faglige ansatte i hvordan de på en best pedagogisk måte kan ta i bruk Canvas som læringsplattform. Det vektlegges bl.a. på pedagogisk design og utforming, hvordan læringsressurser og undervisningsaktiviteter kan bindes sammen slik at det fremmer god læring og høy grad av tilfredstillelse med studier hos studenter. Result har utviklet kursmodulene uDIG som har som målsetting å gi ansatte grunnleggende kunnskap om og praktisk erfaring med bruk av digitale verktøy og læremidler i sin egen undervisning. Med uDIG ønsker man å få større fokus på teknologi i undervisning, og dermed gjøre flere fagansatte i stand til å kombinere pedagogikk og teknologi på en god og oversiktlig måte. I løpet av høsten vil uDIG bli supplert med nye moduler om bl.a. hvordan man kan utforme/utvikle god undervisning ved hjelp av Canvas.

Professor i informatikk, Kai A. Olsen ved Høgskolen i Molde har vurdert Canvas: Han uttaler: Det er fortsatt noen mangler, men Canvas er en positiv overraskelse. Les hans anmeldelse her.