Strategisk utdanningsutvalg (SUV) tildelte på møte 30. mai prosjektstøtte for 2017/2018.Utlysningen var innen fire kategorier:

 • Fyrtårnmidler
 • Utviklingsmidler
 • Såkornmidler
 • Organisering og ledelse av studieprogrammer

Til årets utlysning kom det i alt 50 søknader hvorav 25 har fått tildelt støtte. En oversikt over søknader og tildelinger er vist i tabellen nedenfor. En fullstendig oversikt over alle søknadene og tildelinger finner du her:

Utlysningen av «såkorn» og «utviklingsmidler» resulterte i år i 39 søknader fra 7 av fakultetene. Fra forrige utlysning er dette en liten nedgang i antallet søknader (3 færre fra høsten 2016). Antallet søknader må imidlertid sees i sammenheng med at utlysningen denne gang også omfattet en ny kategori – organisering og ledelse av studieprogrammer hvor det kom inn 9 søknader.

Søknadene under kategoriene såkorn og utviklingsmidler må kunne betegnes som gode og inneholde mange viktige tiltak for å utvikle viktige sider ved undervisningskvalitet. Dette gjelder i særlig grad søknader utviklingssøknader denne gang. Ser vi på søknadenes innhold og tema, dekker disse de fleste ønskede utviklingsområder som:

 • Samarbeid på tvers av campuser
 • Utvikling av praksis og handlingskompetanse
 • Simulering og teknologi kombineres for å øve praktiske handlingsferdigheter kombinert med refleksjon
 • Samhandling- og samarbeidskompetanse
 • Utvikling av vurderingsformer – gjerne fra summativ til formativ vurdering
 • I mange av søknadene går mange av følgende or igjen: Flipped Classroom, videoproduksjon, studentaktivitet, refleksjonsoppgaver, samarbeidslæring og simulering/rollespill.

I den nye kategorien «Organisering og ledelse av studieprogrammer» kom det inn 9 søknader. Hensikten med disse var å rette blikket mot hvordan studieprogrammer organiseres og ledes. Søknader som handlet om organisering av studieprogrammer og innhold/utvikling av lederrollen ble prioritert. I tillegg kunne tema være å se på rammevilkårene for lederutøvelse på studieprogramnivå. Av de ni søknadene fikk fem prosjekter tildelt midler. Temaer for disse var:

 • Teambasert ledelse på studieprogramnivå
 • Utvikling av ledelseskompetanse i helsefaglige utdanninger
 • Ledelse av studieprogrammer i musikkutdanningene
 • Sammenhenger mellom organisering av studieprogrammer og studiekvalitet
 • Analyse og utvikling av en felles plattform for hvordan studielederrollen kan forstås og utøves

I kategorien «fyrtårnmidler» var det i år to søknader. Disse ble behandlet av en ekstern komité. Komiteens konkluderte med at ingen av søknadene var på et høyt nok nivå, nasjonalt eller internasjonalt for innovasjon og nytenkning innen undervisning, veiledning og bruk av digitale verktøy og læringsressurser. De ble derfor ikke tildelt midler. Begge prosjektsøknadene pekte dog på vesentlige problemstillinger for sine respektive utdanninger som komiteen mener er sentrale og svært viktige å gripe fatt i. Dette kan leses som en oppfordring til å arbeide videre med temaområdene som søknadene beskrev.

Alle som har søkt har fått informasjon. De som har fått positivt tilsagn vil få tilsendt tildelingsbrev. Tildelte prosjektmidler utbetales når institutt har akseptert tildelingen. Result er sekretariat for søknadsprosess og ansvarlig for oppfølging av prosjektene.