Faglige ansatte ved UiT kan nå søke om status som merittert underviser. Ordningen omfatter de fem stillingskategoriene: Universitetslektor, førsteamanuensis, professor, førstelektor og dosent. Kriteriene for merittering er felles for de fem stillingstypene. Alle søkere må tydelig knytte sin pedagogiske kompetanse, meritter og nivå til den stillingstypen de søker ut fra. Det gjelder både med hensyn til undervisning og bidrag til utvikling og innovasjon i utdanningen(e). Den som tilkjennes status som merittert underviser vil få tre ekstra lønnstrinn og 30.000 kroner som en engangssum til lokal enhet.

Søknaden sendes til:                      postmottak@result.uit.no

Frist:                                                  2. mai 2017

Kontaktperson:                                Marit Allern, Result

Søkeren leverer:                              En pedagogisk mappe med vedlegg

Instituttleder må legge frem en forpliktende plan for hvordan instituttet skal nyttiggjøre seg vedkommendes kompetanse og hvordan fagmiljøet vil legge til rette for det. De som søker om status som merittert underviser, får sin søknad vurdert av en spesialoppnevnt komité. Strategisk utdanningsutvalg avgjør hvem som oppnår merittert status.

Du finner mer informasjon på Tavla: kriterier, søknadsprosedyre, krav til søknad og kilder til hjelp og støtte.