SLUSEN er et NFR-finansiert prosjekt, under ledelse av rektoratet, med forskningsledelse og forskningsinnsats fra forskere ved Result. Ansatte ved Result, forskningsavdelingen og fakultetene hvor det skal gjennomføres piloter, har denne uken brukt to dager til å diskutere bakgrunn, gjennomføring og utfordringer for prosjektet.

Målet med innovasjonsprosjektet er å fremme god undervisningskvalitet i høyere utdanning gjennom å utvikle den pedagogiske kvalifisering av ansatte og ledelse av studieprogrammer, og etablere en tett kobling mellom disse to funksjonene. Hensikten er å utvikle en praksis som sikrer intendert læringsutbytte og dannelse, og at studentenes drivkraft for egen læring økes.

Delmål for pedagogisk kvalifisering, er å utvikle kvalifiseringsordninger som styrker fagmiljøets og ansattes praktiske undervisningskompetanse, deres didaktisk-digitale kompetanse, samarbeid om undervisning og forskningsbasert tilnærming til undervisningsutvikling.

Delmål for ledelse av studieprogrammer, er å identifisere og utvikle undervisningsteam som tar et konkret, helhetlig ansvar for gjennomføring av studieprogram og som kan danne modell for UiTs videre organisering av utdanningsledelse.

Gjennom dette vil vi styrke samarbeid om undervisning, vitenskapelig ansattes identitet som undervisere, deres praktiske undervisningskompetanse, og deres motivasjon for utvikling av egen undervisning. Vi vil også styrke ansattes kompetanse i å lede utdanning, som enkeltpersoner og som gruppe, og på tvers av flere campus. For å utvikle nye strukturer og kvalifiseringsordninger legger vi lokale undervisningskulturer og praksiser som inngår i studieprogramledelse til grunn. Innovasjonen er altså koblingen mellom studieprogramledelse, kompetanseutvikling og utvikling av undervisningspraksis. For å lykkes med innovasjonen vil forberedende kartleggingsstudier, utvikling og utprøving, og samtidig følgeforskning med medvirkning fra sentrale aktører være helt avgjørende. Result vil etablere egen nettside for prosjektet.

Ansatte ved Result samlet til kick-off i SLUSEN-prosjektet.