Stortingsmeldingen  ble lagt fram 27. januar 2017 og skal behandles i Stortinget. Regjeringen har i denne stortingsmeldingen fire hovedtilnærminger for å stimulere universitetene og høyskolene til å forsterke kvalitetskulturen og drive kontinuerlig kvalitetsarbeid:

  1. Utvikle pedagogiske meritteringssystemer for undervisning
  2. Økt bruk av fagfellevurdering og kollegaveiledning av utdanning og undervisning
  3. Etablering av nasjonal konkurransearena for utdanningskvalitet
  4. Opprettelse av kvalitetsportal hvor indikatorer og relevante kunnskapskilder samles ett sted.

Denne bloggartikkelen vil begrenses til den første hovedtilnærmingen; meritteringssystem for undervisning. Ett av hovedmålene med meritteringsordningen er at utdanningsvirksomhetens status skal øke og undervisningskompetanse skal vektlegges tyngre enn i dag, ikke bare ved ansettelse, men gjennom hele karrieren. Ordningen skal være et virkemiddel for å stimulere til økt undervisningsinnsats og for å verdsette viktig utviklingsarbeid. Den skal kunne gi den enkelte ansatte muligheter for uttelling (kvalifisering, lønn) eller tid til å drive utvikling av utdanningsvirksomheten på grunnlag av dokumenterte resultater på utdanningsområdet. Ordningen skal supplere andre virkemidler som universitetene ellers har for å fremme utdanningskvalitet.

I kapittel 4 «Verdsetting av utdanningsfaglig kompetanse» skriver departementet at det å gi god utdanning skal gi anerkjennelse og styrke karrieren for faglig ansatte. Universitetene og høyskolene må utvikle systemer som bidrar til at gode undervisere blir verdsatt. Kvalitetskulturen og det faglige fellesskapet om utdanning må styrkes. Pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring skal i større grad vektlegges ved ansettelse og opprykk. Regjeringen foreslår blant annet følgende (side 79):

  • Det vil bli stilt krav om at alle universiteter og høyskoler, alene eller sammen med andre, i løpet av to år skal ha etablert meritteringssystemer som bidrar til at arbeidet med å utvikle god undervisning verdsettes.

Noen universitet i Norge er i ferd med å implementere et slikt system, hvorav UiT er i gang. Prosjektet Pedagogisk merittering ved UiT bygger på rapporten fra februar 2016 Innsats for kvalitet. Oppstart av prosjektet, som ble vedtatt av universitetsstyret i juni 2016 har en varighet på fem år med en budsjettramme på 20 MNOK. Prosjektet er forankret i og underlagt universitetsstyret og rektoratet. Universitetsdirektøren har oppnevnt prosjektgruppe og prosjektleder. Result har sekretariatsansvar for prosjektet med dosent Marit Allern som prosjektleder. Prosjektgruppa har utarbeidet forslag til kriterier for å kunne søke om status som merittert underviser, samt forslag til prosedyre. Forslaget skal behandles av universitetsstyret 9. februar. Det som allerede er avklart er at status som merittert underviser vil gi tre ekstra lønnstrinn og 30.000 kroner som en engangssum til lokal enhet. Første utlysning vil komme anslagsvis i mars og de første meritterte undervisere vil kanskje bli utnevnt av rektor på sommerfesten i juni. Prosjektet har etablert egen nettside hvor du kan holde deg orientert.