Soknad2

UiT Norges arktiske universitet v/Strategisk utdanningsutvalg lyser nå ut prosjektmidler for 2017 til styrking av undervisningskvaliteten ved UiT Norges arktiske universitet. Søknadsfristen er fredag 7. april 2017.

I år lyses midlene ut i følgende fire kategorier:

  1.   Fyrtårnmidler
  2.   Utviklingsmidler
  3.   Såkornmidler
  4.   Organisering og ledelse av studieprogrammer (ny av året)

Alle kategoriene rettes inn mot prosjekter som skal bidra til å styrke undervisnings- og læringskvaliteten på emne- og studieprogramnivåer.

De tre første kategoriene skal ta utgangspunkt i faglige og pedagogiske utfordringer som må løses for å styrke studentenes læringsutbytte og mulighet for å gjennomføre studier på normert tid.

Den fjerde og nye kategorien skal i likhet med de andre kategoriene bidra til å styrke undervisnings- og læringskvaliteten, men her er det organisatoriske og ledelsesmessige utfordringer knyttet til didaktiske og pedagogiske problemstillinger som skal løftes frem.

Det kan bare søkes innen én av de tre første kategoriene. Det betyr at ett fagmiljø må velge om det skal søkes på enten fyrtårnmidler, utviklingsmidler eller såkornmidler. Den fjerde kategorien kan det søkes på, selv om man også leverer søknad på én av de andre kategoriene.

Det oppfordres til at institutter og fakulteter i størst mulig grad ser søknader i sammenheng. Alle søknader må godkjennes av institutt- og fakultetsledelse før de sendes til Result for saksbehandling. Strategisk utdanningsutvalg ved UiT beslutter hvem som til slutt tildeles midler i alle kategoriene. For behandling av fyrtårnmidler settes det ned en egen ekstern komité som innstiller.

Tildelte prosjektmidler utbetales når institutt har akseptert tildelingen. Result er sekretariat for søknadsprosess og ansvarlig for oppfølging av prosjektene.

Spørsmål angående prosjektene kan rettes til Result ved:

oystein.lund@uit.no tlf (776) 45621 mobil 470 29 275

kari.riddervold@uit.no  tlf. (776) 46380

For informasjon om «Program for undervisningskvalitet» og søknadskategoriene, kan også prodekan for utdanning ved eget fakultet kontaktes.