bilde_rapport_gunnar

Prosjektet Pedagogisk merittering ved UiT Norges arktiske universitet bygger på rapporten fra februar 2016 “Innsats for kvalitet” (innsats-for-kvalitet). Oppstart av prosjektet som ble vedtatt av universitetsstyret i juni har en varighet på fem år. Prosjektet som er et pilotprosjekt har en total budsjettramme på 20 MNOK. Prosjektet er forankret i og underlagt universitetsstyret og rektoratet. Kunnskapsdepartementet er orientert og vil omtale pedagogisk merittering i den kommende stortingsmeldinga om kvalitet i høyere utdanning. Universitetsdirektøren har oppnevnt prosjektgruppe, prosjektleder og mandat i november.

Result har sekretariatsansvar for prosjektet. Prosjektleder er nestleder ved Result, dosent Marit Allern.

Følgende personer er med i prosjektgruppa:

– Nanna Hauksdottir, seniorrådgiver, Det helsevitenskapelige fakultet
– Lena Bendiksen, professor, Det juridiske fakultet
– Petter Holm, professor, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
– Siw Skrøvset, dosent, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Mandatet til prosjektgruppa er:

  • Utvikle kriterier for alle fem stillingskategoriene.
  • Disse skal stå i forhold til kriterier for pedagogisk basiskompetanse.
  • Disse skal vektlegge ferdighetsaspekter, mer enn kunnskapsaspekter.
  • Komme med forslag til tiltak, utviklingsprogrammer og metoder som kan bidra til at så mange som mulig av UiT sine fagansatte både ønsker og får anledning til en karriereutvikling der undervisningskompetanse vektlegges mer.
  • Vurdere hvordan arbeidet med merittering kan forankres best mulig på fakultets- og instituttnivå i samarbeid med UB ved Result.
  • Arbeide med å lage systemer/ordninger for søknadsprosedyrer og rutiner for godkjenning av meritterte fagansatte. I dette inngår også arbeid med å vurdere og eventuelt justere og endre på meritteringsutvalgets forslag til kriterier, profil og nivå.
  • Prosjektleder og arbeidsgruppe må være i løpende dialog med relevante instanser som POA, UTA og fakultetene om arbeidet. Prosjektleder og arbeidsgruppen må også koordinere sitt arbeid i samarbeid med NTNU. Intensjonen er at UiT og NTNU skal samarbeide om å utvikle kriterier som er mest mulig like institusjonene imellom.

Prosjektgruppa er i gang med arbeidet og har som ambisjon å ha forslag til kriterier for stillingskategoriene førsteamanuensis, førstelektor, professor, dosent og universitetslektor ferdig medio januar, slik at de kan behandles på universitetsstyremøtet i februar for deretter og utlyses. Prosjektgruppa skal også foreslå systemer/ordninger for søknadsprosedyre og rutiner for godkjenning av meritterte fagansatte og arbeide med å utvikle og etter hvert iverksette utviklingstiltak som ansatte ved UiT kan følge for å kvalifisere seg til å bli meritterte undervisere. Prosjektet har egen webside.

Bildet viser medlemmene av prosjektgruppa. Fra venstre Nanna Hauksdottir, Lena Bendiksen, Marit Allern (prosjektleder), Siw Skrøvset og Petter Holm.

bilde_prosjektgruppe3