Øystein Lund presenterte den nye nettressursen for PP-tjenesten.Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal og fylkeskommunal rådgivende og sakkyndig instans i spørsmål om utvikling, læring og trivsel for førskolebarn og elever i grunnskolen og videregående opplæring. PPT utreder enkeltbarns behov og gir råd og veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. PPT bidrar med kompetanseheving i barnehage og skole gjennom kurs, nettverk og konsultasjoner til de ansatte. 

Utdanningsdirektoratet har siden 2013 hatt strategi for etter- og videreutdanning i PP-Tjenesten; SEVU-PPT. Som en viktig del av denne satsingen er det i 2016 utviklet en nettbasert læringsressurs for PPT-ansatte som deltar eller har deltatt i etter- og videreutdanning i PP-Tjenesten og for PP-kontor som ønsker å bruke læringsressursen i eget kompetanseutviklingsarbeid.

En rekke studiesteder i universitets- og høgskolesektorens har gitt innholdsmessige bidrag læringsressursen. NTNU har hatt en koordinerende rolle mens UiT ved Result har hatt ansvar for det organisering og produksjon.

Læringsressursen SEVU-PPT Nett ble lansert 21. september av førsteamanuensis Øystein Lund, Result, på konferansen «Hvorfor satse på Pedagogisk- psykologisk tjeneste?» til mer enn 300 PP-ledere, ansatte fra Utdanningsdirektoratet og Statsped til stede. Nettressursen består av video med forelesninger, case og dialoger, tekst som introduserer og utfyller forelesningene og refleksjonsspørsmål for videre arbeid, individuelt eller i fellesskap. Ressursen er organisert i modulene:

  • Rådgiving og veiledning
  • Organisasjonsutvikling og endringsarbeid
  • Læringsmiljø og gruppeledelse
  • Ledelse og lederutvikling
  • Og en overordnet fellesmodul med tema som går på tvers av områdene ovenfor.

SEVU-PPT Nett er en dynamisk ressurs som vil bli oppdatert løpende i forhold til endringer faglig og fagpolitisk innen SEVU-PPT området. Det vil også være mulig å gjøre justeringer og forbedringer underveis når det gjelder innholdsmessig kvalitet og teknisk funksjonalitet. Målsettingen er alle som tar ressursen i bruk vil oppleve at den er nyttig både med tanke på kompetanseheving, spredning og i det daglig rådgivning- og veiledningsarbeid som PP-tjenesten utfører.

De første tilbakemeldingene er meget positive. Brukerne oppfatter ressursen som innbydende, profesjonell og at innholdet er utrolig relevant. Faggruppa IKT og læring ved Result har lært mye gjennom prosessen, ikke minst om det å utvikle en læringsressurs hvor mange fagmiljø bidrar med faglig innhold. Videre ser man gevinsten av å ha et fagmiljø som kan tilby en samlet pakke, med kompetanse på filming, webutvikling og webdesign samt pedagogisk kompetanse. Og at man samtidig har et filmstudio hvor det kan gjøres opptak av høy kvalitet.