Barnerett
Det Juridisk fakultet har et sterkt barnerettslig miljø, som stadig har opplevd henvendelser fra praksisfeltet med ønske om økt barnerettslig kompetanse. Som det eneste juridiske fakultet i landet har vi i Tromsø barnerett inne på den obligatoriske studieplanen for våre masterstudenter. I tillegg tilbys studentene et valgfritt spesialemne i barnerett. De som går ut fra UiT med master i rettsvitenskap skal dermed ha nokså omfattende kunnskaper og ferdigheter innen det barnerettslige. Det er imidlertid mange som jobber med barn og med barnerettslige problemstillinger, uten å være utdannet i rettsvitenskap. Det Juridiske fakultet har derfor gått i gang med et videreutdanningstilbud i barnerett. Tilbudet retter seg mot alle som arbeider med barn og som har interesse for barnerettslige problemstillinger. Emnet omhandler barns rettslige stilling. Hovedvekten legges på reglene i lov om barn og foreldre og lov om barneverntjenester. Herunder inngår reglene om beskyttelse av barn mot vold i nære relasjoner og reglene om taushetsplikt/opplysningsplikt. I tillegg behandles hovedreglene om barns rettslige handleevne og barns strafferettslige ansvar. Barns menneskerettigheter utgjør en sentral og integrert del av faget, med særlig fokus på FNs Barnekonvensjon (BK).

Undervisningen er i hovedsak nettbasert, gjennom læringsstier som må følges. Disse består av forelesninger, oppgaver og dommer. I tillegg vil det være to samlinger á 6 timer, samt en obligatorisk innlevering av en mindre skriftlig oppgave. Eksamen er en skriftlig hjemmeeksamen over to dager. Videreutdanningsemnet ble gjennomført første gangen våren 2014. Vi hadde deltakere fra ulike deler av landet og ulike yrkesgrupper. Blant annet Bufetat, barneverntjenesten, tannhelsetjenesten og andre var representert. Deltakerne jobbet godt med læringsstiene, og samlingene var vellykket. Emnet og undervisningstilbudet fikk svært gode tilbakemeldinger i evalueringen fra studentene.

Våren 2015 gjennomføres emnet for andre gang. Det var flere søkere enn studieplasser, og emnet har 30 aktive studenter.  Første samling avholdes i midten av februar.

Professor Trude Haugli og professor Lena R. L. Bendiksen står for den faglige utviklingen og gjennomføringen av studietilbudet. Ingvild Stock Jørgensen har ansvaret for tekniske løsninger og administrativ gjennomføring.