Print

I løpet av kort tid vil UiT v/Strategisk utdanningsutvalg lyse ut til sammen 4,5 millioner for studieåret 2015 kroner til styrking av undervisningskvaliteten ved UiT Norges arktiske universitet.

Midlene er delt inn i tre kategorier. For samtlige kategorier gjelder at de skal gå til prosjekt som tar utgangspunkt i faglig/pedagogiske utfordringer som vil bidra til å styrke studentenes læringsutbytte og gjennomstrømming. De tidligere «Fleksmidlene» inngår i denne satsingen og er nå inndelt i to kategorier; såkornmidler og utviklingsmidler.

Såkornmidler
Det gis her støtte til avgrensede tiltak for å forbedre undervisning og veiledning og til forprosjekt. Mindre utprøving av teknologiske løsninger som kan styrke undervisningen faller naturlig inn under denne kategorien.  Fagmiljø som ikke tidligere har fått støtte fra Fleksprosjektet oppfordres særlig til å søke. Det kan søkes om prosjektstøtte inntil 100 000 kroner.

Det satt av 1 million kroner til slike prosjekt.

Søknadsfrist er 1 november 2014

Utviklingsmidler
Her gis det støtte til større utviklingsprosjekt som ønsker å videreutvikle sentrale deler av egen undervisning og veiledning. Utprøving av nye undervisningsformer eller alternative eksamensformer er eksempler på dette. I den grad teknologi skal anvendes må det framgå hvordan denne skal bidra til å løse prosjektets pedagogiske utfordringer som prosjektet .

Det kan søkers om prosjektstøtte inntil 400 000 kroner. Det er satt av 2 millioner kroner til slike prosjekt.

Søknadsfrist er 1. november 2014

Den tredje kategorien utviklingsmidler – Fyrtårnsmidler – inviterer fagmiljøer til en omfattende fornying av egen undervisning og veiledning. Det er her satt av 1, 5 millioner kroner årlig som fordeles til ett fagmiljø ved UiT. Midlene bidra til utvikling av utdanningsmiljø som både nasjonalt og internasjonalt fremstår som fremragende gjennom nyutvikling av hele studier/studieprogram eller sentrale deler av slike (for eksempel oppgaveveiledning, praksisopplæring o.l). Det er nærliggende å sammenlikne dette prosjektet med NOKUTs satsing på Senter for fremragende undervisning.

Søknadsfrist er 15 januar 2015

RESULT (Ressurssenter for teknologi, undervisning og læring) er ivaretar sekretariatsfunksjonen for utlysning og tildeling av midler.
For mer informasjon, ta kontakt med prodekan for undervisning på eget fakultet eller med seniorrådgiver Jan Alexandersen eller seniorrådgiver Vibeke Flytkjær RESULT