learning word

Universitetsstyret vedtok i juli (sak 27/14) å videreføre prosjektet “Fleksibel utdanning” med nye 3 år. Det avsettes i alt 4,7 millioner årlig til prosjektet. Av dette beløpet øremerkes 1,7 til videreføring av arbeidet med digital eksamen. I samme sak opprettet også Universitetstyret et nytt prosjekt kalt “Fyrtårnsprosjektet”. Det nye prosjektet retter seg direkte mot bedret studiekvalitet. Det er avsatt 1,5 millioner til stimuleringsmidler for dette arbeidet årlig.

Samlet betyr det at UiT nå legger 5,2 millioner kroner i potten til stimulering av fleksibel utdanning og studiekvalitet. Dette er en betydelig og viktig satsing vi ikke kan se har sin make blant høgere utdanningsinstitusjoner i Norge. UiT går med andre ord foran i dette viktige arbeidet! Det er gledelig!

Den gamle styringsgruppen for “Fleksibel utdanning” er nedlagt. Styringsgruppe for begge prosjektene vil være det nyopprettede Strategisk utdanningsutvalg med prorektor for undervisning, Wenche Jakobsen, som leder. RESULT skal fortsatt være sekretariat for dette arbeidet. Du kan lese mer om Strategisk utdanningsutvalg på utvalgets hjemmeside

Utlysning av midlene vil bli annonsert i september.