Som ledd i arbeidet med det nye kvalitetsbarometeret (http://www.studiebarometeret.no) har NOKUT gjennomført en større nasjonal spørreundersøkelse om studenters tilfredshet av studiet, læringsutbytte og arbeidslivsrelevans. Fra NOKUTs egen oppsummering merker vi oss spesielt omtalen av digitale arbeidsformer. Her sier NOKUT at:

Studentene ble også spurt om hvordan ulike undervisnings- og arbeidsformer fungerer. Mest positiv bedømmelse får forelesning og skriftlige innleveringer, og disse formene oppgis også som klart mest brukt. Mer studentaktive arbeidsformer, som seminar, feltarbeid, laboratoriearbeid og prosjektarbeid, scorer klart lavere både på bruk og tilfredshet. Digitale arbeidsformer får bra vurdering.

NOKUTs egen oppsummering kan leses her.