Pedagogisk mappe

En pedagogisk mappe skal inneholde en helhetlig presentasjon av en lærers profesjonelle dyktighet. Den motsvarer en forskers liste over og dokumentasjon av forskningsresultater gjennom publikasjoner. En pedagogisk mappe vil normalt ha et omfang på 15-20 sider og inneholde tekster om:

 • lærerens pedagogiske utgangspunkt – de prinsipper undervisningen bygges ut fra
 • dokumentasjon av ulike typer undervisningsaktiviteter som viser planlegging, gjennomføring og vurdering
 • evaluering av undervisning
 • erfaringer fra bidrag til utviklingsarbeid i eget miljø
 • dokumentasjonene må inneholde vedlegg, referanser til aktuell litteratur og forskning om undervisning og eventuell dokumentasjon av formell universitetspedagogisk kompetanse

Den pedagogiske mappens innhold vil bli vurdert med vekt på følgende forhold:

 • søkerens arbeid med studenter
 • søkerens beskrivelser av og refleksjon over egen undervisning
 • søkerens bidrag til pedagogisk utvikling på aktuelt studieprogram og institutt

Kort oppsummert er prosessen for å utvikle en pedagogisk mappe:

 1. Collection – samle
 2. Selection – gjøre et utvalg
 3. Reflection – hva betyr dette?

Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse.

Det vises forøvrig til punkt 4.5 i Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT

UiT tilbyr ulik type støtte for utvikling av pedagogisk mappe for: