Om oss

Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) er et senter som bistår alle fagmiljø ved UiT med rådgiving, kompetanseutvikling og utviklingsarbeid knyttet til undervisningskvalitet. Senteret er organisatorisk plassert som en avdeling ved UB.

Ett av Results arbeidsområder er utvikling av fagansattes universitetspedagogiske kompetanse, med ansvar for blant annet Program for pedagogisk basiskompetanse. I tillegg utvikles og tilbys andre kurs utover basiskompetanse, blant annet kurs og workshops på oppdrag fra fagmiljøene. Result har faglig og administraivt ansvar for meritteringsprosjektet for undervisning ved UiT der faglig ansatte ved UiT kan søke om status som merittert underviser.

Videre har Result ansvar for å hjelpe fagmiljøene til å ta i bruk digitale verktøy og digitale læringsressurser i undervisningen på en slik måte at det bidrar til undervisningskvalitet, og til å gjøre UiT sine studietilbud tilgjengelig for flere. Det innebærer arbeid med utvikling av studentaktive læringsformer, bruk av digitale verktøy i vurdering, og bistand til fagmiljøene i utvikling av nettbaserte/fleksible studietilbud.

Result har også et godt utstyrt filmstudio og tilbyr produksjon av både videoforelesninger andre videobaserte læringsressurser, samt utvikling av webløsninger der det er ønskelig å legge læringsressurser utenfor den ordinære læringsplattformen.

Result kan også tilby hjelp til revisjon av program- og emneplaner samt utvikling av undervisnings- og vurderingsformer. Result tar også ulike evalueringsoppdrag innen arbeid med studie- og utdanningskvalitet.

Result har sekretariatfunksjon for strategisk innrettede tiltak som ledelsen ved UiT har for studiekvalitetsarbeid.

UiT har gjennom fusjonene et stort geografisk nedslagsfelt. Result bidrar med utvikling, utprøving og implementering av løsninger som legger til rette for flercampusbaserte undervisningsformer.

En betydelig del av Result sine aktiviteter er forskningsbaserte. Forskningen utføres av egne faglige ansatte i samarbeid med ansatte i eget produksjons- og utviklingsmiljø og ansatte i fagmiljøene ved fakultetene. Medarbeiderne ved Result har bred kompetanse innenfor fag som pedagogikk, filosofi, statsvitenskap, sosiologi, organisasjonsteori, psykologi, informatikk, grafisk design, interaksjonsdesign og media- og filmvitenskap.

Mandat

  • Result skal bistå fagmiljøer og ledelse ved UiT med utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten ved institusjonen.
  • Result skal, i samarbeid med fagmiljøene, kvalifisere ansatte ved UiT innenfor det universitetspedagogiske fagområdet. Det gjelder både utvikling av pedagogisk basiskompetanse og kompetanse utover basisnivået.
  • Result skal bidra til utvikling, produksjon, implementering og bruk av læringsfremmende digitale verktøy/ressurser i undervisning.
  • Result skal utvikle kvaliteten i høyere utdanning gjennom forskning, utvikling og evalueringsarbeid.