uDig informasjon

Om prosjektet «uDig» – digital kompetanse

Digital kompetanse har blitt et sentralt tema ved alle høyere utdanningsinstitusjoner, så også ved UiT- Norges arktiske universitet. Result vil derfor denne våren tilby 6 kursmoduler til ansatte ved UiT. Disse kursmodulene er utformet noe annerledes enn tradisjonelle kurs. Modulene er laget etter inspirasjon fra såkalte MOOC-kurs, og kjennetegnes i første rekke ved at deltakelsen i stor grad kan styres av den enkelte kursdeltaker etter behov og deltakermuligheter. Videre kjennetegnes de ved at det gjøres åpent tilgjengelig en rekke digitale læringsressurser – fra videoer til tradisjonelle vitenskapelige artikler. En viktig del av kursene er ønsket om at deltakerne deltar i praktisk utprøving av de teknologiske verktøyene. I tillegg  inneholder modulene lærestoff som innber deltakerne til å reflektere over pedagogisk bruk av verktøyene.

Informasjon om kursmodulene

Hvem kan delta?

Alle ansatte ved UiT kan delta. Kursmodulene er del av prosjektet vi har kalt «uDig».

Når går kursene?

Dette er nettkurs som som kan brukes når det passer den enkelte. Kursene har derfor ingen fysiske møter. Fysiske kurs basert på en eller flere av modulene kan imidlertid bestilles fra Result. Både grupper av ansatte og hele fagmiljø kan stå bak en slik bestilling.

Hva mye arbeid ligger i kursene?

Dette er selvsagt opp til den enkelte, men kursledelsen anslår 15-20 timers arbeid.

Når er søknadsfristen?

Kursmodulene har ingen søknadsfrist. Nye kurs annonseres hvert semester.

Hvor finner jeg mer informasjon?

Informasjon om uDig vil bli oppdatert på denne websida. I tillegg vil informasjon om uDig bli annonsert både på UIT si tavle og Result sin blogg.

Hvor finner jeg kursmodulene og de åpne læringsressursene?

Prosjektet uDig har egen hjemmeside. Her vil alle kursmodulene med de åpne læringsressursene ligge tilgjengelig.

Hvilke moduler kan jeg velge?

Prosjektet «uDig» tilbyr 6 kursmoduler i vår.  Under finnes en kortfattet beskrivelse av kursmodulene som gis dette semesteret.

Finnes det fysiske møteplasser?

Kursmodulene har i utgangspunktet ingen samlinger eller workshops. Som skrevet over kan slike bestilles hos Result. Det anbefales likevel at kursdeltakere som har mulighet til det, samarbeider med kollegaer. Slikt samarbeid gir ofte både læring og sosial støtte. I særlig grad tror vi det er viktig med samarbeid når det gjelder refleksjon om den pedagogiske bruk av teknologien.

 

Kursmodul 1: «Digitale læremidler i LMS (Fronter)»

Hva er innholdet og læringsmålene i modulen?

Dette vil bli utdypet på prosjektets hjemmeside. Under beskrives kortfattet innhold og læringsmål:

Innholdet i modulen:
 • Om kurset – rammer og arbeidsformer
 • Hva er et LMS?
 • Lær de vanligste verktøyene i Fronter
 • Praktiske øvelser
 • Kan Fronter være pedagogisk?
 • Aktuell litteratur om LMS
 • Erfaringsdeling. Hvordan kommer jeg videre?
Læringsmål:
 • Tilegne seg grunnleggende kunnskap om LMS
 • Lære verktøyene arkiv, innlevering og web maler
 • Forstå hvordan en kan lage gode strukturer for studiene
 • Prøve ut verktøy i egen undervisning
 • Reflektere over pedagogisk bruk av LMS
 • Kunne redegjøre for noe litteratur om LMS
 

Kursmodul 2: «Bruk av video i undervisningen»

Hva er innholdet og læringsmålene i modulen?

Dette vil bli utdypet på prosjektets hjemmeside. Under beskrives kortfattet innhold og læringsmål:

Innholdet i modulen:
 • Innledning til modul 2
 • Ulike perspektiver på bruk av video i undervisning
 • En innføring i ulike undervisningsmetoder med bruk av video
 • Format og teknikker
 • Publisering og deling/rettigheter
 • Praktisk øvelse
Læringsmål:
 • Gjøre begrunnede valg av undervisningsmetode med bruk av video
 • Planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg med bruk av video
 • Vurdere egenskaper og egnethet ved ulike format
 • Håndtere et utvalg av videobaserte teknikker i undervisning
 • Ha kjennskap til et utvalg av litteratur/forskning med relevans for bruken av video i undervisning
 

Kursmodul 3: «Nettbaserte diskusjoner og webmøter i undervisning»

(uke 9) med avslutning 24 april (uke 17)

Hva er innholdet og læringsmålene i modulen?

Dette vil bli utdypet på prosjektets hjemmeside. Under beskrives kortfattet innhold og læringsmål:

Innholdet i modulen:
 • Introduksjon til modulen nettbaserte diskusjoner og samhandling på nett
 • Nettbaserte, tekstbaserte diskusjoner
 • Bruk av webmøter i undervisning og veiledning
 • Etikk og personvern i nettbasert samhandling og undervisning
 • Anbefalt litteratur og relevante læringsressurser
Læringsmål:
 • Kunne gjøre rede for hvorfor diskusjoner kan være en velegnet læringsaktivitet i høyere utdanning
 • Kjenne til ulike typer nettdiskusjoner
 • Opprette diskusjonsforum i Fronter og lukkede grupper i Facebook
 • Kjenne til Gilly Salmons modell for ulike stadier i nettdiskusjoner
 • Håndtere ulike utfordringer knyttet til å starte og moderere nettdiskusjoner
 • Kunne gjøre rede for hvorfor nettmøter kan være en velegnet læringsaktivitet
 • Kunne bruke Lync og Adobe Connect for nettmøter i undervisningssammenheng
 • Kunne bruke ulike funksjoner for deltakeraktivet i nettdiskusjoner og nett møter
 

Kursmodul 4: «Studentaktive læringsformer»

Hva er innholdet og læringsmålene i modulen?

Dette vil bli utdypet på prosjektets hjemmeside. Under beskrives kortfattet innhold og læringsmål:

Innholdet i modulen:
 • Innledning
 • Hva er Flipped classroom
 • Egenskaper ved ulike klikkersystemer
 • Hva er studentresponssystemer («klikkere»)
 • Hvordan planlegge og gjennomføre flippet undervisning
 • Hvordan utforme gode klikkerspørsmål
 • Oppsummering og oppgaver
Læringsmål:
 • Redegjøre for forskning med relevans for bruken av flipped classrooms og klikkere
 • Gjøre begrunnede valg om bruk av flipped classroom eller klikkere i undervisning
 • Planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg med flipping
 • Vurdere egenskaper ved ulike klikkersystem
 • Håndtere et klikkersystem, lage gode klikkeroppgaver og implementere dem fornuftig i undervisningen

Kursmodul  5: “Læringsstrategier og digitale verktøy”

Kursmodul  6: “Interaktive tavler”

Innholdet i kurset:

 • Begrunnelser for bruk av digitale tavler
 • Praktisk bruk av digitale belyst gjennom eksempler
 • Hva skiller de mest vanlige systemene: eBeam og Smartboard
 • Teknisk opplæring på programvare
 • Forskningsmessig litteratur om emnet

Læringsmål:

 • Få overordnet kunnskap om bruk av tavler i undervisning
 • Kunne bruke digitale tavler i egen undervisning
 • Lære forskjellen mellom de to vanligste systemene
 • Lære programvaren som hører til systemene
 • Kjenne noe relevant litteratur innen området