Tag: flexmidler

Fordeling av prosjektmidler 2017 «Program for undervisningskvalitet»

Strategisk utdanningsutvalg (SUV) tildelte på møte 30. mai prosjektstøtte for 2017/2018.Utlysningen var innen fire kategorier:

  • Fyrtårnmidler
  • Utviklingsmidler
  • Såkornmidler
  • Organisering og ledelse av studieprogrammer

Til årets utlysning kom det i alt 50 søknader hvorav 25 har fått tildelt støtte. En oversikt over søknader og tildelinger er vist i tabellen nedenfor. En fullstendig oversikt over alle søknadene og tildelinger finner du her:

Utlysningen av «såkorn» og «utviklingsmidler» resulterte i år i 39 søknader fra 7 av fakultetene. Fra forrige utlysning er dette en liten nedgang

Share
Posted in Flexprosjekt, Prosjektmidler, Studiekvalitet Tagged with:

UiT utvider satsinga på fleksibel utdanning og studiekvalitet

Universitetsstyret vedtok i juli (sak 27/14) å videreføre prosjektet “Fleksibel utdanning” med nye 3 år. Det avsettes i alt 4,7 millioner årlig til prosjektet. Av dette beløpet øremerkes 1,7 til videreføring av arbeidet med digital eksamen. I samme sak opprettet også Universitetstyret et nytt prosjekt kalt “Fyrtårnsprosjektet”. Det nye prosjektet retter seg direkte mot bedret studiekvalitet. Det er avsatt 1,5 millioner til stimuleringsmidler for dette arbeidet årlig.

Samlet betyr det at UiT nå legger 5,2 millioner kroner i potten til

Share
Posted in E-læring, Flexprosjekt, Studiekvalitet Tagged with: ,