Category: Veiledning

Poster om veiledning

Forslag til krav til pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstillinger

Den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som skulle komme med forslag til hvilke krav som skal stilles til pedagogisk kompetanse ved ansettelser og opprykk til stillingskategoriene professor og førsteamanuensis, leverte sine anbefalinger til kunnskapsminister Henrik Asheim 14. november.

Arbeidsgruppens har utformet forslag til forskriftsformuleringer  om krav til utdanningsfaglig kompetanse for ansettelse i førsteamanuensisstilling og ansettelse/opprykk til professorstilling. Gruppen har også utarbeidet forslag til høringsnotat.

Professor Gunnar Grepperud ved Result var en av de tre medlemmene

Share
Posted in Generelt, Merittering, Result, Studiekvalitet, Universitetspedagogikk, Veiledning

Forskningsveiledning – veiledning av ph.d.-studenter

 

Illustrasjon hentet fra: Siv Måseidevåg Gamlem (2015), Tilbakemelding for læring og utvikling, Gyldendal Norsk Forlag 2015

Veien til doktorgraden er et langt løp som ofte er forbundet med prestasjonskrav, usikkerhet, stress og hindringer. Et slikt løp krever egenskaper som utholdenhet, motivasjon, gjennomføringsevne, evne til systematisk, analytisk og selvstendig arbeid og samarbeidsegenskaper. Ph.d.-studenten har behov for et nært samarbeid med veileder gjennom hele stipendiatperioden og en god relasjon mellom veileder(e) og stipendiat er ett av flere

Share
Posted in Studiekvalitet, Universitetspedagogikk, Veiledning

Ja til kollegaveiledning og mer fagfellevurdering

Kari Riddervold ved Result har skrevet artikkel om kollegaveiledning og fagfellevurdering som er publisert i nettavisen Khrono, se her. Khrono er en uavhengig riksdekkende nyhetsavis for alle som er interessert i høyere utdanning og forskning. Mer informasjon om Khrono.

 

 

 

 

Share
Posted in Studiekvalitet, Universitetspedagogikk, Veiledning Tagged with:

Desentralisert sykepleieutdanning en suksess

Desentralisert sykepleieutdanning feirer i disse dager 25-årsjubileum med en imponerende merittliste. I alt 30 kull med sykepleiestudenter er uteksaminert siden 1990. Utdanningen har også vist at de faglige resultatene er minst like gode som ved den ordinære sykepleieutdanningen.

Kanskje mest interessant for denne bloggen er den viljen og evnen utdanningen har hatt til å tenke nytt og kreativt om sin egen undervsning. IKT har siden oppstarten  vært et sentralt element i undervisningen. Utdanningen var en av de første som brukte Fronter

Share
Posted in E-læring, Teknologi, Veiledning

Regionalt samarbeid om IKT i RLE utdanningen


“Fleksibel grunnskolelærerutdanning i RLE (Religion, livssyn og etikk)  er et samarbeidsprosjekt mellom de som underviser i RLE-faget på lærerutdanningene i Nord-Norge , det vil si Universitetet i Nordland, UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen i Nesna.

Målet er å studere ikke bare hvordan man kan bruke nettbrett i et fag som RLE, men også hvordan man generelt kan bruke IKT i undervisning som er “kategorialt dannende”.  Les mer om denne tinærmingen hos NUV.

Også dette prosjektet har blitt valgt til månedens

Share
Posted in E-læring, Generelt, Veiledning

Nettbrett i praksisveiledning


Ved lærerutdanningen (ILP) har en gjennomført et svært spennende prosjekt med bruk av nettbrett i praksisperiodene. Nettbrettene har vært brukt til å skape sammenheng mellom undervisning, observasjon og rettleiing. Resultatene har vært positive og interessen stor, også utenlands. Prosjektlederne ønsker derfor å gå videre med prosjektet.

Prosjektet ble i juli valgt til månedens prosjekt hos Norgesuniversitetet (NUV). Du kan lese mer om prosjektet hos NUV.

Share
Posted in E-læring, Teknologi, Veiledning

Ny utlysning av stimuleringsmidler 2016


UiT, Norges arktiske universitet, lyser nå ut stimuleringsmidler for bedret undervisningskvalitet. Det er Strategisk utdanningsutvalg som gjennom “Program for undervisningskvalitet” står for utlysning og behandling av søknadene. Det kan, som ved utlysningen i 2015, søkes innen for tre kategorier: “Stimuleringsmidler”, “Utviklingsmidler” og “Fyrtårn”. Søknadsfrist for 2016 er satt til 15. oktober 2015.

Informasjon om utlysning finnes i sin helhet på prosjektets hjemmeside.

Share
Posted in E-læring, Flexprosjekt, Veiledning

Unikt e-læringskurs for praksisveiledere


Fra midten av september til midten av oktober gjennomførte 23 veiledere fra praksisfeltet i Nordland, Troms og Finnmark en pilotutprøving av helsefaglig praksisveilederopplæring på nett. Veilederne som deltok har ulik profesjonsbakgrunn, men har på tross av dette diskutert samme type problemstillinger med utgangpunkt i egne erfaringer.

Nettstøttet praksisveilederopplæring skal bli et permanent tilbud fra Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) og er et ledd i et flerårig arbeid med å systematisere og organisere praksisveilederopplæring for veiledere som tar imot studenter

Share
Posted in E-læring, Generelt, Opplæring, Veiledning Tagged with:

HelPed lager egne hjemmesider til hjelp for ansatte

Vi har tidligere skrevet om etableringen av HelPed som en enhet som jobber for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet. Som et ledd i arbeidet startet HelPed har vi også skrevet om det innovative arbeidet med pedagogisk poliklinikk. HelPed etablerer nå egne hjemmesider for å samle all informasjon og alle tiltak på ett sted. Du finner de nye hjemmesidene her. 

 

Share
Posted in E-læring, Generelt, Opplæring, Veiledning

HELSEFAK lager pedagogisk poliklinikk

HELSEFAK annonserer nå en egen pedagogisk poliklinikk. Det er HelPed (Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling) som står bak tiltaket. HelPED har her valgt å skape et nytt begrep for  å gi nærhet til de helsefaglige utdanningene. 

Den nye poliklinikken tilbyr veiledning av utdanningsprosjekter og pedagogisk hjelp knyttet til alle oppgaver som har med undervisning å gjøre. Denne bloggen synes tiltaket er prisverdig og hilser det nye begrepet velkommen. Du kan lese mer om tiltaket her. 

Share
Posted in E-læring, Veiledning Tagged with: