Category: Studiekvalitet

Forslag til krav til pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstillinger

Den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som skulle komme med forslag til hvilke krav som skal stilles til pedagogisk kompetanse ved ansettelser og opprykk til stillingskategoriene professor og førsteamanuensis, leverte sine anbefalinger til kunnskapsminister Henrik Asheim 14. november.

Arbeidsgruppens har utformet forslag til forskriftsformuleringer  om krav til utdanningsfaglig kompetanse for ansettelse i førsteamanuensisstilling og ansettelse/opprykk til professorstilling. Gruppen har også utarbeidet forslag til høringsnotat.

Professor Gunnar Grepperud ved Result var en av de tre medlemmene

Share
Posted in Generelt, Merittering, Result, Studiekvalitet, Universitetspedagogikk, Veiledning

“Nye” websider for universitetspedagogikk

Pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring i høyere utdanning er for tiden i vinden: Ifølge Meld. St. 16 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» skal pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring vektlegges tyngre i akademia enn i dag. I høst nedsatte regjeringen en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til hvilke krav som skal stilles til pedagogisk kompetanse ved ansettelser og opprykk til stillingene professor og førsteamanuensis. Fra 1. januar 2017 innførte UiT krav til pedagogisk basiskompetanse ved ansettelse

Share
Posted in Generelt, Result, Studiekvalitet, Universitetspedagogikk

Rapport: Ledelse av studieprogrammer; Erfaringer og utfordringer

De siste årene har ledelse av studieprogrammer kommet stadig mer fokus som grunnlag for utvikling og forbedring av undervisning. I stortingstingsmelding 16, Kultur for kvalitet i høyere utdanning, skriver regjeringen at man forventer at studieprogramledelse har et tydelig mandat og tilstrekkelig strategisk handlingsrom til å sørge for helhet og sammenheng i studieprogrammene. Ikke bare er rollen tillagt større betydning, det er også et klart ønske om å dreie denne rollen og funksjonen mer i retning av pedagogisk utvikling.

Gunnar Grepperud,

Share
Posted in Forskning, Generelt, Result, Studiekvalitet

Styrking av kravene til pedagogisk kompetanse for ansettelser og opprykk

For å styrke kvaliteten på undervisningen i høyere utdanning, har regjeringen etablert en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til hvilke krav som skal stilles til pedagogisk kompetanse ved ansettelser og opprykk til stillingene professor og førsteamanuensis.

Arbeidsgruppen består av professor Gunnar Grepperud ved Result, UiT Norges arktiske universitet, prorektor for utdanning Anne Borg ved NTNU, og instituttleder Anne Julie Semb ved Universitetet i Oslo. For mere informasjon se artikkel hos Khrono og pressemelding fra

Share
Posted in Studiekvalitet, Universitetspedagogikk

Kull 2017/2018 er i gang med Program for pedagogisk basiskompetanse!

En flott gjeng er samlet på Linken til kurset «Å undervise i høyere utdanning»! Stemningen er god og undervisere fra mange fagfelt er samlet til dyst. 25 deltakere fra 16 institutt er tatt opp til årets Program. Prorektor for undervisning Wenche Jacobsen holdt et inspirerende innlegg om universitetsledelsens ambisjoner for å styrke undervisning og arbeidet som er gjort så langt –og hva man tenker seg fremover. Deretter kom et flott innlegg fra en deltaker fra sist år, Anne Dragøy

Share
Posted in Opplæring, Studiekvalitet, Universitetspedagogikk

Forskningsveiledning – veiledning av ph.d.-studenter

 

Illustrasjon hentet fra: Siv Måseidevåg Gamlem (2015), Tilbakemelding for læring og utvikling, Gyldendal Norsk Forlag 2015

Veien til doktorgraden er et langt løp som ofte er forbundet med prestasjonskrav, usikkerhet, stress og hindringer. Et slikt løp krever egenskaper som utholdenhet, motivasjon, gjennomføringsevne, evne til systematisk, analytisk og selvstendig arbeid og samarbeidsegenskaper. Ph.d.-studenten har behov for et nært samarbeid med veileder gjennom hele stipendiatperioden og en god relasjon mellom veileder(e) og stipendiat er ett av flere

Share
Posted in Studiekvalitet, Universitetspedagogikk, Veiledning

Ja til kollegaveiledning og mer fagfellevurdering

Kari Riddervold ved Result har skrevet artikkel om kollegaveiledning og fagfellevurdering som er publisert i nettavisen Khrono, se her. Khrono er en uavhengig riksdekkende nyhetsavis for alle som er interessert i høyere utdanning og forskning. Mer informasjon om Khrono.

 

 

 

 

Share
Posted in Studiekvalitet, Universitetspedagogikk, Veiledning Tagged with:

Høstens kursprogram i universitetspedagogikk er klart

Pedagogisk mappe – seminarrekke for å dokumentere pedagogisk kompetanse er utlyst på Tavla, for informasjon og påmelding se her. Målgruppa er faglige ansatte som har minimum fem års undervisningserfaring fra høyere utdanning og som ønsker å dokumentere sin pedagogiske kompetanse. Søknadsfrist er 30. august med oppstart 19. september. Uniped-gruppa planlegger ytterligere to seminarrekker for studieåret 2017/2018.

Forskningsveiledning er nå utlyst på Tavla, for informasjon og påmelding se her. Målgruppa er faglige ansatte

Share
Posted in Opplæring, Result, Studiekvalitet, Universitetspedagogikk

Fronter fases ut og Canvas fases inn!

UiT er i gang med innføring av ny læringsplattform (LMS) Canvas. UH-sektoren har gjennomført en felles anskaffelsesprosess i regi av UNINETT. Som et resultat, kan mer enn 20 aktuelle institusjoner velge mellom Canvas, Brightspace og Neo, men det er Canvas som er det prefererte LMSet. UiTs sin rolle i anskaffelsesprosjektet har vært deltakelse i styrings- og arbeidsgruppe. I tillegg ble det etablert lokal referansegruppe som bestod av faglige og studieadministrative ansatte, studenter, ansatte fra Avdeling for IT og Result.

Den

Share
Posted in Canvas, E-læring, Fronter, Generelt, Studiekvalitet, Teknologi

Fordeling av prosjektmidler 2017 «Program for undervisningskvalitet»

Strategisk utdanningsutvalg (SUV) tildelte på møte 30. mai prosjektstøtte for 2017/2018.Utlysningen var innen fire kategorier:

  • Fyrtårnmidler
  • Utviklingsmidler
  • Såkornmidler
  • Organisering og ledelse av studieprogrammer

Til årets utlysning kom det i alt 50 søknader hvorav 25 har fått tildelt støtte. En oversikt over søknader og tildelinger er vist i tabellen nedenfor. En fullstendig oversikt over alle søknadene og tildelinger finner du her:

Utlysningen av «såkorn» og «utviklingsmidler» resulterte i år i 39 søknader fra 7 av fakultetene. Fra forrige utlysning er dette en liten nedgang

Share
Posted in Flexprosjekt, Prosjektmidler, Studiekvalitet Tagged with: