Category: Generelt

Kick-off for innovasjonsprosjektet SLUSEN

SLUSEN er et NFR-finansiert prosjekt, under ledelse av rektoratet, med forskningsledelse og forskningsinnsats fra forskere ved Result. Ansatte ved Result, forskningsavdelingen og fakultetene hvor det skal gjennomføres piloter, har denne uken brukt to dager til å diskutere bakgrunn, gjennomføring og utfordringer for prosjektet.

Målet med innovasjonsprosjektet er å fremme god undervisningskvalitet i høyere utdanning gjennom å utvikle den pedagogiske kvalifisering av ansatte og ledelse av studieprogrammer, og etablere en tett kobling mellom disse to funksjonene. Hensikten er å utvikle en

Share
Posted in Forskning, Generelt, Result, Studiekvalitet, Universitetspedagogikk

Hvordan omtaler stortingsmelding 16 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» meritteringssystem for undervisning?

Stortingsmeldingen  ble lagt fram 27. januar 2017 og skal behandles i Stortinget. Regjeringen har i denne stortingsmeldingen fire hovedtilnærminger for å stimulere universitetene og høyskolene til å forsterke kvalitetskulturen og drive kontinuerlig kvalitetsarbeid:

 1. Utvikle pedagogiske meritteringssystemer for undervisning
 2. Økt bruk av fagfellevurdering og kollegaveiledning av utdanning og undervisning
 3. Etablering av nasjonal konkurransearena for utdanningskvalitet
 4. Opprettelse av kvalitetsportal hvor indikatorer og relevante kunnskapskilder samles ett sted.

Denne bloggartikkelen vil begrenses til den første hovedtilnærmingen; meritteringssystem for undervisning. Ett av hovedmålene med meritteringsordningen er at

Share
Posted in Generelt

Webinar: Hva er det som gjør at noen studenter velger å hoppe av studiene sine, mens andre velger å stå løpet ut?

Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk gjennomførte det første av seks webinarer 17. januar. Webinarene er ment som et bidrag til bli å bedre kjent med spisskompetansen i universitets- og høgskolepedagogikkmiljøene i Norge. Førsteamanuensis ved Result Kine Dørum var første dame ut med presentasjonen: Tilhøringhetsfølelse blant studenter i høyere utdanning. Hva er det som gjør at noen studenter velger å hoppe av studiene sine, mens andre velger å stå løpet ut? Presentasjonen tar for seg faktorer som gjennom forskning

Share
Posted in Generelt

Utlysning av prosjektmidler for 2017 «Program for undervisningskvalitet»

UiT Norges arktiske universitet v/Strategisk utdanningsutvalg lyser nå ut prosjektmidler for 2017 til styrking av undervisningskvaliteten ved UiT Norges arktiske universitet. Søknadsfristen er fredag 7. april 2017.

I år lyses midlene ut i følgende fire kategorier:

 1.   Fyrtårnmidler
 2.   Utviklingsmidler
 3.   Såkornmidler
 4.   Organisering og ledelse av studieprogrammer (ny av året)

Alle kategoriene rettes inn mot prosjekter som skal bidra til å styrke undervisnings- og læringskvaliteten på emne- og studieprogramnivåer.

De tre første kategoriene skal ta utgangspunkt i faglige og

Share
Posted in E-læring, Flexprosjekt, Generelt, Prosjektmidler, Studiekvalitet

Strafferett oppdaterer sin undervisning

Fra v. Jussi Pedersen, Annett B. O. Fause og Irene Dahl. 

Det juridiske fakultet jobber aktivt med å kvalitetssikre sine utdanninger. Denne bloggen har tidligere skrevet om den suksess fakultet har hatt med “Barnerett” gitt som fleksibel utdanning. Neste store prosjekt fra fakultet er strafferett. Her legges store deler av utdanningen om. Prosjektet har fått støtte både hos Norgesuniversitet og internt gjennom “Program for undervisningskvalitet”. UiT nyheter har et fint oppslag om arbeidet. Du kan lese mer om prosjektet 

Share
Posted in Generelt

Forskerforum med to interessante artikler


Forskerforum har i det siste publisert to innlegg om høgre utdanning av interesse for denne bloggen. Den ene kalt “Digital bakevje” og tar utgangspunkt i Norgesuniversitetets “Digital tilstand 2014”, og fremhever den tilsynelatende mangel på helhetlig innføring og bruk av digitale verktøy i undervisningen. Hele artikkelen kan leses her. 

Den andre artikkelen er kalt “På nett med studentene” og tematiserer hvordan lærere på ulikt vis kan oppleve undervisningedelen av jobben i lys av ønsker

Share
Posted in Generelt

Rektor om desentraliserte universitetsstudier

 
Rektor Anne Husebekk skriver i et innleg i Nordlys 19. februar 2016 om de utfordringer vi står ovenfor når det gjelder forholdet mellom kvalitet i utdanningene og de muligheter vi i dag har til å lage god utdannning for hele landsdelen ved hjelp av ny teknologi. Les innlegget her. 

Share
Posted in Generelt

NTNU studenter studerer spansk ved UiT


UiT har utviklet et nettabasert, tilpasset variant av sitt emnetilbud i spansk som også studenter fra NTNU vil delta på. Samarbeidet mellom NTNU og UiT blir løftet fram som et eksempel på godt og framtidsrettet utdanningssamarbeid mellom de to institusjonene. På bildet ser vi Carlos Cabanillas Cárdenas (t.v), Antonio Fábregas og Kristian Osnes Aambø som alle er med på å tilrettelegge det nye kurset ved NTNU. Adminstrasjonen ved HSL og Result får skryt for god tilrettelegging.

Share
Posted in Generelt

Nye frister for prosjektstøtte 2016/2017 – “Program for undervisningskvalitet”

Strategisk utdanningsutvalg har vedtatt at utlysningen av prosjektstøtte fra «Program for undervisningskvalitet» 2017 skal skje etter følgende tidsskjema:

 • Utlysning vil bli gjort medium februar 2016
 • Søknadsfrist vil bli satt til 29. april 2016
 • Søknadsbehandling og tildeling er planlagt på møte 31. mai 2016

Utlysningen over bryter med tidligere utlysninger og tildelinger som til nå har vært gjort om høsten. Vi ber alle interesserte søkere merke seg denne omleggingen. Nærmere informasjon og utlysning vil komme medium februar.

Share
Posted in Generelt

To prosjekter fra UiT får støtte hos Norgesuniversitetet

Like før jul ble det kjent at to prosjekter fra UiT får støtte hos Norgesuniversitetet i 2016. De to prosjektene er “Strafferetten i ny drakt” og “SimFish – Innovative interdisciplinary learning in fisheries and acquaculture”. Det betyr at årets fyrtårnprojsekt – SimFish – også har motatt støtte eksternt, noe som skulle kunne gi prosjektet utvidete muligheter til å realisere prosjektmålene.

Result gratulerer begge prosjektene med støtte gjennom gode søknader. Interesserte kan se hvilke andre prosjketer som har fått støtte ved

Share
Posted in Flexprosjekt, Generelt, Studiekvalitet, Teknologi