Category: Flexprosjekt

Poster som omtaler eller handler om Flexsprosjekter

Fordeling av prosjektmidler 2017 «Program for undervisningskvalitet»

Strategisk utdanningsutvalg (SUV) tildelte på møte 30. mai prosjektstøtte for 2017/2018.Utlysningen var innen fire kategorier:

  • Fyrtårnmidler
  • Utviklingsmidler
  • Såkornmidler
  • Organisering og ledelse av studieprogrammer

Til årets utlysning kom det i alt 50 søknader hvorav 25 har fått tildelt støtte. En oversikt over søknader og tildelinger er vist i tabellen nedenfor. En fullstendig oversikt over alle søknadene og tildelinger finner du her:

Utlysningen av «såkorn» og «utviklingsmidler» resulterte i år i 39 søknader fra 7 av fakultetene. Fra forrige utlysning er dette en liten nedgang

Share
Posted in Flexprosjekt, Prosjektmidler, Studiekvalitet Tagged with:

Utlysning av prosjektmidler for 2017 «Program for undervisningskvalitet»

UiT Norges arktiske universitet v/Strategisk utdanningsutvalg lyser nå ut prosjektmidler for 2017 til styrking av undervisningskvaliteten ved UiT Norges arktiske universitet. Søknadsfristen er fredag 7. april 2017.

I år lyses midlene ut i følgende fire kategorier:

  1.   Fyrtårnmidler
  2.   Utviklingsmidler
  3.   Såkornmidler
  4.   Organisering og ledelse av studieprogrammer (ny av året)

Alle kategoriene rettes inn mot prosjekter som skal bidra til å styrke undervisnings- og læringskvaliteten på emne- og studieprogramnivåer.

De tre første kategoriene skal ta utgangspunkt i faglige og

Share
Posted in E-læring, Flexprosjekt, Generelt, Prosjektmidler, Studiekvalitet

To prosjekter fra UiT får støtte hos Norgesuniversitetet

Like før jul ble det kjent at to prosjekter fra UiT får støtte hos Norgesuniversitetet i 2016. De to prosjektene er “Strafferetten i ny drakt” og “SimFish – Innovative interdisciplinary learning in fisheries and acquaculture”. Det betyr at årets fyrtårnprojsekt – SimFish – også har motatt støtte eksternt, noe som skulle kunne gi prosjektet utvidete muligheter til å realisere prosjektmålene.

Result gratulerer begge prosjektene med støtte gjennom gode søknader. Interesserte kan se hvilke andre prosjketer som har fått støtte ved

Share
Posted in Flexprosjekt, Generelt, Studiekvalitet, Teknologi

Årets tildeling av stimuleringsmidler er klar.

Strategisk utdanningsutvalg (SUV) tildelte på møte 24. november prosjektstøtte for 2016. Tildelingen ble som i fjor gjort i tre kategorier: «Såkornmidler», «Utviklingsmidler» og «Fyrtårnmidler». Til årets utlsyning kom det i alt 27 søknader innen de to første kategoriene. 16 av disse er tildelt støtte. En oversikt over søknader og tildelinger for de to første kategoriene finnes som lenke her og i høyremenyen.

Den prestisjetunge kategorien «Fyrtårnmidler» vil bli annonsert av rektor på universitetets juletilstelning. Oversikt over søkere til kategorien finnes

Share
Posted in Flexprosjekt

Ny utlysning av stimuleringsmidler 2016


UiT, Norges arktiske universitet, lyser nå ut stimuleringsmidler for bedret undervisningskvalitet. Det er Strategisk utdanningsutvalg som gjennom “Program for undervisningskvalitet” står for utlysning og behandling av søknadene. Det kan, som ved utlysningen i 2015, søkes innen for tre kategorier: “Stimuleringsmidler”, “Utviklingsmidler” og “Fyrtårn”. Søknadsfrist for 2016 er satt til 15. oktober 2015.

Informasjon om utlysning finnes i sin helhet på prosjektets hjemmeside.

Share
Posted in E-læring, Flexprosjekt, Veiledning

20 søknader får støtte fra programmet “Undervisningskvalitet”

Som tidligere annonsert på denne bloggen var det gledelig mange søknader om støtte til forbedring av undervisningskvalitet. Strategisk utdanningsutvalg har nå behandlet søknadene og tildelt 20 støtte for 2015. Dette gjelder kategoriene “såkornmidler” og “utviklingsmidler”. En oversikt over alle søknadene og hvilke som har fått støtte finnes både på Strategisk utdanningsutvalg sin hjemmeside, og på prosjektets hjemmeside. 

Utlysningen av den siste kategorien “Fyrtårnmidler” er som kjent satt til 15. januar 2015. Beskrivelse av kriterier og

Share
Posted in Flexprosjekt, Studiekvalitet, Utvikling

Utlysning av prosjektmidler til styrking av undervisningskvaliteten

I løpet av kort tid vil UiT v/Strategisk utdanningsutvalg lyse ut til sammen 4,5 millioner for studieåret 2015 kroner til styrking av undervisningskvaliteten ved UiT Norges arktiske universitet.

Midlene er delt inn i tre kategorier. For samtlige kategorier gjelder at de skal gå til prosjekt som tar utgangspunkt i faglig/pedagogiske utfordringer som vil bidra til å styrke studentenes læringsutbytte og gjennomstrømming. De tidligere «Fleksmidlene» inngår i denne satsingen og er nå inndelt i to kategorier; såkornmidler og utviklingsmidler.

Såkornmidler
Det

Share
Posted in Digital eksamen, Flexprosjekt, Utvikling

UiT utvider satsinga på fleksibel utdanning og studiekvalitet

Universitetsstyret vedtok i juli (sak 27/14) å videreføre prosjektet “Fleksibel utdanning” med nye 3 år. Det avsettes i alt 4,7 millioner årlig til prosjektet. Av dette beløpet øremerkes 1,7 til videreføring av arbeidet med digital eksamen. I samme sak opprettet også Universitetstyret et nytt prosjekt kalt “Fyrtårnsprosjektet”. Det nye prosjektet retter seg direkte mot bedret studiekvalitet. Det er avsatt 1,5 millioner til stimuleringsmidler for dette arbeidet årlig.

Samlet betyr det at UiT nå legger 5,2 millioner kroner i potten til

Share
Posted in E-læring, Flexprosjekt, Studiekvalitet Tagged with: ,

Podium – en perle fra Kunstfak

Som mange kanskje  ikke er kjent med, lager Det kunstfaglige fakultet et eget FOU-magasin. Dette er spennende lesning for alle som er opptatt av kunst og kunstutdanninger. Fram til nå finnes det 7 nummer av dette flotte magasinet. Siden denne bloggen først og fremst er opptatt av fleksible utdanninger og bruk av teknologi i  undervisninga, er det siste nummeret kalt Med verden som lekeplass, av spesiell interessant. Her finnes flere gode beskrivelser av det arbeidet fakultetet gjør

Share
Posted in E-læring, Flexprosjekt, Studiekvalitet Tagged with:

Fin omtale av WOLF hos eCampus

eCampus blogg har nå et informativt intervju med senioringeniør Stig Wennevold ved ITA om arbeidet med WOLF (Webdatabase for oppgaver- og løsningsforslag). Intervjuet gir et godt innblikk i hva WOLF er og hvilke muligheter en ser for seg framover. 

Interesserte kan lese hele intervjuet her

Share
Posted in Flexprosjekt, Utvikling, Verktøy Tagged with: