Category: Digital eksamen

Digital fysikkeksamen hjemme

Digital eksamen erobrer stadig nye fagområder. Selv om mange av realfagene har spesielle utfordringer knyttet til produksjon av digitale læremidler på grunn av spesialtegn og formler, viser universitetslektor Kjell Øystein Netland at det med hjelp av enkle hjelpemidler og kreativitet kan lages spennende nettkurs som også benytter digital eksamen.

Les mer om dette spennede prosjektet på denne lenka.

 

 

Share
Posted in Digital eksamen, E-læring, Generelt, Teknologi

Digital eksamen øker ved UiT


Arbeidet med digital eksamen har pågått et par år allerede. Gjennnom et fint oppslag på UiT sin hjemmeside får vi nå dokumentert både omfanget av digitale eksamener vi allerede har nådd og målene for neste års arbeid. Vi tillater oss å si at dette er ganske imponerende! Et viktig bidrag til arbeidet har vært ansettelsen av egen prosjektleder for arbeidet. Karin Brennholm er nå godt etablert i denne stillingen. Karin har sin faste arbeidsplass ved Avdeling

Share
Posted in Digital eksamen Tagged with:

Utlysning av prosjektmidler til styrking av undervisningskvaliteten

I løpet av kort tid vil UiT v/Strategisk utdanningsutvalg lyse ut til sammen 4,5 millioner for studieåret 2015 kroner til styrking av undervisningskvaliteten ved UiT Norges arktiske universitet.

Midlene er delt inn i tre kategorier. For samtlige kategorier gjelder at de skal gå til prosjekt som tar utgangspunkt i faglig/pedagogiske utfordringer som vil bidra til å styrke studentenes læringsutbytte og gjennomstrømming. De tidligere «Fleksmidlene» inngår i denne satsingen og er nå inndelt i to kategorier; såkornmidler og utviklingsmidler.

Såkornmidler
Det

Share
Posted in Digital eksamen, Flexprosjekt, Utvikling

To nye rapporter om digital vurdering og eksamen

Norgesuniversitetet sin ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen har nå i juli stått bak to publikasjoner. Den ene er en veileder som retter seg mot administrative og organisatorisk sider vurdering og eksamen. Den endre er rettet mot juridiske spørsmål knyttet til arbeidet. Denne er utarbeidet av jurister på oppdrag fra ekspertgruppen. 

Veilederen finner du på denne lenka, mens den utredningen finnes her

 

Share
Posted in Digital eksamen, E-læring, Norgesuniversitetet Tagged with:

eCampus: Med blikk på Universitetet i Tromsø – intervju med professor Gunnar Grepperud

eCampus har på sin blogg en gjennomgang av ulike aktiviteter ved mange høyere utdanningsinstitusjoner. Etter besøk ved UiT i mars i år, ble det laget to oppslag om arbeidet og satsingen ved UiT. Denne bloggen har tidligere vist til oppslaget om WOLF.

Denne gang har eCampus blogg laget et interessant intervju med professor Gunnar Grepperud om eCampus sin betydning for høyere utdanning. Grepperud er varamedlem til UNINETT styre. Intervjuet i sin helhet kan leses ved å bruke

Share
Posted in Digital eksamen, E-læring, Studiekvalitet, Teknologi

Digital sensur – fra teori til erfaring

Digital eksamen er et viktig og ikke minst aktuelt tema om dagen. Dett finnes mange innfallsvinkler til teamet. Under følger en personlig historie om digital sensur skrevet av førsteamanuensis Øystein Lund ved RESULT. Les og bli inspirert!

«The proof of the pudding is in the eating» sier engelskmennene. For min del kom sannhetens øyeblikk når jeg, etter å ha kurset vel 100 vitenskapelig ansatte i digital sensur sammen med Magnus Haug fra ITA, skulle ta fatt på min egen sensurjobb.

Share
Posted in Digital eksamen, E-læring, Verktøy Tagged with:

HSL-fakultet tar digital eksamen på alvor.

HSL gjennomfører denne våren digital skoleeksamener i til sammen 19 emner. Dette er i tillegg til innleveringer av alle hjemmeeksamener digitalt i Fronter. Det er første gang ved UiT at en benytter en helhetlig teknologisk løsning til gjennomføringen av skoleeksamen.  Det er det danske systemet WISEflow som brukes. Utdanningsavdelingen (UTA) leder nå arbeidet, mens ITA og RESULT bidrar til gjennomføring. Interesserte kan få mer informasjon ved å henvende seg til disse avdelingene.

UiT har i tillegg til å utrede

Share
Posted in Digital eksamen Tagged with:

Digital eksamen blir nasjonal

UNINETT ved Digital eksamen-gruppa tar nå ansvaret for en nasjonal satsing på digital eksamen. Gruppa ønsker frivillige deltakere fra alle utdanningsinstitusjoner. Arbeidet vil i første rekke dreie seg om å få på plass felles løsninger for hele høyere utdanning slik at en unødvendig dobbeltarbeid og inkompatible løsninger. Les mer hos UNINETT.

Share
Posted in Digital eksamen Tagged with:

Digital eksamen et satsingsområde ved UiT

Digital eksamen har ved UiT, som ved mange andre norske høgskoler og universiteter, blitt et viktig arbeidsområde. Stort engasjement blant studentene og bevisst satsing fra universitetsledelsen gjør at dette feltet vil få stor oppmerksomhet i 2014.

UiT står godt rustet for arbeidet. Styringsgruppen for “Fleksibel utdanning” nedsatte i 2012 et utvalg til å utrede spørsmål omkring digital eksamen. Gruppen, ledet av førsteamanuensis Trine Fossland, har levert to grundige rapporter. I 2013 ble det som oppfølging av dette arbeidet etablert et prøveprosjekt

Share
Posted in Digital eksamen