Author: Kari Riddervold

Nye UH-ped webinarer

Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk tilbyr seks webinarer dette kalenderåret. Webinarene er ment som et bidrag til at vi kan utnytte og bli kjent med spisskompetansen som finnes innen universitets- og høgskolepedagogikk ved de ulike institusjonene. Det blir gjort opptak av presentasjonene som holdes på webinarene. Opptakene vil gjøres tilgjengelig og kan være en ressurs for alle som arbeider med UH-pedagogiske kurs.

De to første ble holdt 17. januar, se her.  De to neste i rekken holdes 30.

Share
Posted in Generelt

Utlysning: Pedagogisk merittering

Faglige ansatte ved UiT kan nå søke om status som merittert underviser. Ordningen omfatter de fem stillingskategoriene: Universitetslektor, førsteamanuensis, professor, førstelektor og dosent. Kriteriene for merittering er felles for de fem stillingstypene. Alle søkere må tydelig knytte sin pedagogiske kompetanse, meritter og nivå til den stillingstypen de søker ut fra. Det gjelder både med hensyn til undervisning og bidrag til utvikling og innovasjon i utdanningen(e). Den som tilkjennes status som merittert underviser vil få tre ekstra lønnstrinn og 30.000

Share
Posted in Merittering, Studiekvalitet

Kick-off for innovasjonsprosjektet SLUSEN

SLUSEN er et NFR-finansiert prosjekt, under ledelse av rektoratet, med forskningsledelse og forskningsinnsats fra forskere ved Result. Ansatte ved Result, forskningsavdelingen og fakultetene hvor det skal gjennomføres piloter, har denne uken brukt to dager til å diskutere bakgrunn, gjennomføring og utfordringer for prosjektet.

Målet med innovasjonsprosjektet er å fremme god undervisningskvalitet i høyere utdanning gjennom å utvikle den pedagogiske kvalifisering av ansatte og ledelse av studieprogrammer, og etablere en tett kobling mellom disse to funksjonene. Hensikten er å utvikle en

Share
Posted in Forskning, Generelt, Result, Studiekvalitet, Universitetspedagogikk

Hvordan omtaler stortingsmelding 16 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» meritteringssystem for undervisning?

Stortingsmeldingen  ble lagt fram 27. januar 2017 og skal behandles i Stortinget. Regjeringen har i denne stortingsmeldingen fire hovedtilnærminger for å stimulere universitetene og høyskolene til å forsterke kvalitetskulturen og drive kontinuerlig kvalitetsarbeid:

  1. Utvikle pedagogiske meritteringssystemer for undervisning
  2. Økt bruk av fagfellevurdering og kollegaveiledning av utdanning og undervisning
  3. Etablering av nasjonal konkurransearena for utdanningskvalitet
  4. Opprettelse av kvalitetsportal hvor indikatorer og relevante kunnskapskilder samles ett sted.

Denne bloggartikkelen vil begrenses til den første hovedtilnærmingen; meritteringssystem for undervisning. Ett av hovedmålene med meritteringsordningen er at

Share
Posted in Generelt

Pedagogisk mappe – seminarrekke for å dokumentere pedagogisk kompetanse

Endrede utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk ved UiT krever at søkere dokumenterer sin pedagogiske kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. En pedagogisk mappe er en organisert dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner som gir grunnlag for å vurdere denne kompetansen. Våren 2016 gjennomførte Result en pilot seminarrekke for erfarne undervisere ved UiT. Seminarrekken skulle være et tilbud som støtte for å dokumentere sin pedagogiske kompetanse. Langt flere søkte enn de 12 plassene som var tilgjengelig. Seminarrekken ble derfor

Share
Posted in Merittering, Result, Universitetspedagogikk

Webinar: Hva er det som gjør at noen studenter velger å hoppe av studiene sine, mens andre velger å stå løpet ut?

Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk gjennomførte det første av seks webinarer 17. januar. Webinarene er ment som et bidrag til bli å bedre kjent med spisskompetansen i universitets- og høgskolepedagogikkmiljøene i Norge. Førsteamanuensis ved Result Kine Dørum var første dame ut med presentasjonen: Tilhøringhetsfølelse blant studenter i høyere utdanning. Hva er det som gjør at noen studenter velger å hoppe av studiene sine, mens andre velger å stå løpet ut? Presentasjonen tar for seg faktorer som gjennom forskning

Share
Posted in Generelt

Utlysning av prosjektmidler for 2017 «Program for undervisningskvalitet»

UiT Norges arktiske universitet v/Strategisk utdanningsutvalg lyser nå ut prosjektmidler for 2017 til styrking av undervisningskvaliteten ved UiT Norges arktiske universitet. Søknadsfristen er fredag 7. april 2017.

I år lyses midlene ut i følgende fire kategorier:

  1.   Fyrtårnmidler
  2.   Utviklingsmidler
  3.   Såkornmidler
  4.   Organisering og ledelse av studieprogrammer (ny av året)

Alle kategoriene rettes inn mot prosjekter som skal bidra til å styrke undervisnings- og læringskvaliteten på emne- og studieprogramnivåer.

De tre første kategoriene skal ta utgangspunkt i faglige og

Share
Posted in E-læring, Flexprosjekt, Generelt, Prosjektmidler, Studiekvalitet

Pedagogisk merittering ved UiT Norges arktiske universitet

Prosjektet Pedagogisk merittering ved UiT Norges arktiske universitet bygger på rapporten fra februar 2016 “Innsats for kvalitet” (innsats-for-kvalitet). Oppstart av prosjektet som ble vedtatt av universitetsstyret i juni har en varighet på fem år. Prosjektet som er et pilotprosjekt har en total budsjettramme på 20 MNOK. Prosjektet er forankret i og underlagt universitetsstyret og rektoratet. Kunnskapsdepartementet er orientert og vil omtale pedagogisk merittering i den kommende stortingsmeldinga om kvalitet i høyere utdanning. Universitetsdirektøren har oppnevnt prosjektgruppe, prosjektleder og mandat

Share
Posted in Merittering

Ny nettbasert læringsressurs for PP-tjenesten i Norge utviklet av Result

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal og fylkeskommunal rådgivende og sakkyndig instans i spørsmål om utvikling, læring og trivsel for førskolebarn og elever i grunnskolen og videregående opplæring. PPT utreder enkeltbarns behov og gir råd og veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. PPT bidrar med kompetanseheving i barnehage og skole gjennom kurs, nettverk og konsultasjoner til de ansatte. 

Utdanningsdirektoratet har siden 2013 hatt strategi for etter- og videreutdanning i PP-Tjenesten; SEVU-PPT. Som en viktig del av denne satsingen

Share
Posted in Opplæring, Result, Teknologi