Month: February 2017

Utlysning: Pedagogisk merittering

Faglige ansatte ved UiT kan nå søke om status som merittert underviser. Ordningen omfatter de fem stillingskategoriene: Universitetslektor, førsteamanuensis, professor, førstelektor og dosent. Kriteriene for merittering er felles for de fem stillingstypene. Alle søkere må tydelig knytte sin pedagogiske kompetanse, meritter og nivå til den stillingstypen de søker ut fra. Det gjelder både med hensyn til undervisning og bidrag til utvikling og innovasjon i utdanningen(e). Den som tilkjennes status som merittert underviser vil få tre ekstra lønnstrinn og 30.000

Share
Posted in Merittering, Studiekvalitet

Kick-off for innovasjonsprosjektet SLUSEN

SLUSEN er et NFR-finansiert prosjekt, under ledelse av rektoratet, med forskningsledelse og forskningsinnsats fra forskere ved Result. Ansatte ved Result, forskningsavdelingen og fakultetene hvor det skal gjennomføres piloter, har denne uken brukt to dager til å diskutere bakgrunn, gjennomføring og utfordringer for prosjektet.

Målet med innovasjonsprosjektet er å fremme god undervisningskvalitet i høyere utdanning gjennom å utvikle den pedagogiske kvalifisering av ansatte og ledelse av studieprogrammer, og etablere en tett kobling mellom disse to funksjonene. Hensikten er å utvikle en

Share
Posted in Forskning, Generelt, Result, Studiekvalitet, Universitetspedagogikk

Hvordan omtaler stortingsmelding 16 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» meritteringssystem for undervisning?

Stortingsmeldingen  ble lagt fram 27. januar 2017 og skal behandles i Stortinget. Regjeringen har i denne stortingsmeldingen fire hovedtilnærminger for å stimulere universitetene og høyskolene til å forsterke kvalitetskulturen og drive kontinuerlig kvalitetsarbeid:

  1. Utvikle pedagogiske meritteringssystemer for undervisning
  2. Økt bruk av fagfellevurdering og kollegaveiledning av utdanning og undervisning
  3. Etablering av nasjonal konkurransearena for utdanningskvalitet
  4. Opprettelse av kvalitetsportal hvor indikatorer og relevante kunnskapskilder samles ett sted.

Denne bloggartikkelen vil begrenses til den første hovedtilnærmingen; meritteringssystem for undervisning. Ett av hovedmålene med meritteringsordningen er at

Share
Posted in Generelt

Pedagogisk mappe – seminarrekke for å dokumentere pedagogisk kompetanse

Endrede utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk ved UiT krever at søkere dokumenterer sin pedagogiske kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. En pedagogisk mappe er en organisert dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner som gir grunnlag for å vurdere denne kompetansen. Våren 2016 gjennomførte Result en pilot seminarrekke for erfarne undervisere ved UiT. Seminarrekken skulle være et tilbud som støtte for å dokumentere sin pedagogiske kompetanse. Langt flere søkte enn de 12 plassene som var tilgjengelig. Seminarrekken ble derfor

Share
Posted in Merittering, Result, Universitetspedagogikk