Month: August 2014

UiT utvider satsinga på fleksibel utdanning og studiekvalitet

Universitetsstyret vedtok i juli (sak 27/14) å videreføre prosjektet “Fleksibel utdanning” med nye 3 år. Det avsettes i alt 4,7 millioner årlig til prosjektet. Av dette beløpet øremerkes 1,7 til videreføring av arbeidet med digital eksamen. I samme sak opprettet også Universitetstyret et nytt prosjekt kalt “Fyrtårnsprosjektet”. Det nye prosjektet retter seg direkte mot bedret studiekvalitet. Det er avsatt 1,5 millioner til stimuleringsmidler for dette arbeidet årlig.

Samlet betyr det at UiT nå legger 5,2 millioner kroner i potten til

Share
Posted in E-læring, Flexprosjekt, Studiekvalitet Tagged with: ,

HelPed lager egne hjemmesider til hjelp for ansatte

Vi har tidligere skrevet om etableringen av HelPed som en enhet som jobber for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet. Som et ledd i arbeidet startet HelPed har vi også skrevet om det innovative arbeidet med pedagogisk poliklinikk. HelPed etablerer nå egne hjemmesider for å samle all informasjon og alle tiltak på ett sted. Du finner de nye hjemmesidene her. 

 

Share
Posted in E-læring, Generelt, Opplæring, Veiledning

To nye rapporter om digital vurdering og eksamen

Norgesuniversitetet sin ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen har nå i juli stått bak to publikasjoner. Den ene er en veileder som retter seg mot administrative og organisatorisk sider vurdering og eksamen. Den endre er rettet mot juridiske spørsmål knyttet til arbeidet. Denne er utarbeidet av jurister på oppdrag fra ekspertgruppen. 

Veilederen finner du på denne lenka, mens den utredningen finnes her

 

Share
Posted in Digital eksamen, E-læring, Norgesuniversitetet Tagged with:

Fire UiT-søknader går videre hos NUV

I alt 13 søknader om økonomisk støtte ble i år sendt til Norgesuniversitetet (NUV) fra UiT.  NUV har som kjent en todelt søknadsprsoedyre med en prekavilifiserinsgrunde og en endelig søknadsinnbydelse. Av de 13 søknadene som ble sendt fra oss blir 4 innbudt til å gå videre med en hovedsøknad. Disse søkndene kom videre: 

  • Fysikk på nett
  • Heving av kompetanse i bruk av studierelaterte digitale verktøy. Utvikling av mentorordning for studieadministrativt- og vitenskapelig personell
  • Inkluderende musikkutdanning
  • Sykepleie går aMOOC

Konkurransen i år har vært stor

Share
Posted in E-læring, Norgesuniversitetet