Month: February 2014

Rapport fra HEA: Fleksibel pedagogikk og e-læring

Det britiske Higher Education Academy (HEA) publiserte for tre uker siden en rapport med fokus på pedagogikk i fleksibel læring (e-læring, Technology Enhanced Learning). Rapporten ser på mulige endringer i pedagogikken i lys av utviklingen av e-læring, enten det dreier seg om rene campus-kurs, blended learning, eller rene nettbaserte kurs. Rapporten omhandler i korte trekk hvordan e-læring kan brukes som støtte i fleksibel pedagogikk, og hvordan teknologien åpner opp for flere valgmuligheter for studenter med hensyn til

Share
Posted in E-læring, Forskning, MOOC, Universitetspedagogikk

EMOOCs2014: MOOC, makt og størrelse

Forum Rolex, EPFL

MOOC (Massive Open Online Courses) er i vinden. EMOOCs 2014, den andre europeiske MOOC-konferansen gikk av stabelen 10-12 februar i Lausanne i Sveits. Av de nærmere 500 deltakerne var hele 30 fra Norge, deriblant to av oss fra RESULT. Det er med andre ord tydelig at interessen for massive, åpne, nettbaserte kurs er stor her til lands. Foreløpig har norske universiteter og høyskoler kun produsert en håndfull MOOCer, så det

Share
Posted in MOOC

NOKUTs store, nasjonale studentundersøkelse

Som ledd i arbeidet med det nye kvalitetsbarometeret (http://www.studiebarometeret.no) har NOKUT gjennomført en større nasjonal spørreundersøkelse om studenters tilfredshet av studiet, læringsutbytte og arbeidslivsrelevans. Fra NOKUTs egen oppsummering merker vi oss spesielt omtalen av digitale arbeidsformer. Her sier NOKUT at:

Studentene ble også spurt om hvordan ulike undervisnings- og arbeidsformer fungerer. Mest positiv bedømmelse får forelesning og skriftlige innleveringer, og disse formene oppgis også som klart mest brukt. Mer studentaktive arbeidsformer, som seminar, feltarbeid, laboratoriearbeid og prosjektarbeid, scorer klart lavere

Share
Posted in Forskning

NIFU rapport om IKT og læring i høyere utdanning

NIFU har på oppdrag fra Norgesuniversitetet laget en rapport om erfaringene med IKT i høyere utdanning. Det er speseielt forholdet mellom IKT og læring som har vært et hovedfokus.

En interessant konklusjon finnes i rapportens oppsummering:

“Når IKT bidrar til økt fleksibilitet for både lærere og studenter, oppleves dette i seg selv som kvalitetsfremmende. Særlig studentene er opptatt av fleksibilitet i studiene. Mange læresteder tilbyr nå fleksibel undervisning og studien vår ga eksempler på noe dette mangfoldet. Men i utbredelsen av fleksible

Share
Posted in Generelt Tagged with:

UiT kartlegger erfaringene med prosjektet “Fleksibel utdanning”

Prosjektet “Fleksibel utdanning” har gitt nærmere 60 prosjekter støtte til utprøving av ulike metoder og teknologier i sine studier. Styringsgruppen for prosjektet ønsker nå en oppsummering av de erfaringer som er høstet gjennom arbeidet i prosjektene. Samtlige prosjekter som fikk støtte i 2011,2012 og 2013 har derfor blitt bedt om å delta i en spørreundersøkelse. Undersøkelsen har som mål å gi et bedre og mer omfattende innblikk i prosjektenes arbeid og de utfordringer de har møtt. Erfaringene vil bli systematisert

Share
Posted in Flexprosjekt

Norgesuniversitetet kartlegger IKT-bruk i høyere utdanning

Norgesuniversitetet starter starter i disse dager en kartlegging av  omfang, utbredelse og bruk av IKT i høyere utdanning. Undersøkelsen er kalt “Digital tilstand 2014”. Spørreskjema blir sendt alle landets utdanningsinstitusjoner. Det er instituttledere/avdelingsledere, fagansatte, studenter på 2. og 3. studieår som denne gang blir bedt om å delta.

Undersøkelsen er den andre som NUV har stått for. den første kom i 2011. Du kan lese mer om undersøkelsen på denne lenka.

Share
Posted in Generelt

NT-fakultetet bidrar til bedre realfagskompetanse i videregående skole

Under årets Arctic Frontiers konferanse underskrev statsministeren og rektor ved UiT  en formell avtale om samarbeid med Alta videregående skole. Avtalen som NT-fakultetet er ansvarlig for, gir lærerne ved Alta videregående skole tilgang på digitale læremidler laget av lærerne ved NT-fakultetet. Det er skolelaboratoriet ved NT som står som ansvarlig for avtalen. Etterutdanningen gis som et fleksibelt studieopplegg.

På sikt vil alle videregående skoler kunne dra nytte av samarbeidet.

Share
Posted in Opplæring Tagged with:

MOOC (Massive Open Online Courses) utredning.

MOOC er trolig et av de mest brukte nyordene innen fleksibel utdanning.  I løpet av 2013 var begrepet MOOC blitt allemannseie og en utfordring for alle høyere utdanningsinstitusjoner også i Norge. Rapporter og litteratur finnes allerede i store mengder.Mange har da også startet vurderingen av hvilke muligheter MOOC vil gi egen institusjon. Så også her hos oss.

Mange røster har pekt på at Norge trenger en felles forståelse og satsing på feltet. Det er derfor gledelig at Regjeringen i vår nedsatte

Share
Posted in MOOC

Digital eksamen et satsingsområde ved UiT

Digital eksamen har ved UiT, som ved mange andre norske høgskoler og universiteter, blitt et viktig arbeidsområde. Stort engasjement blant studentene og bevisst satsing fra universitetsledelsen gjør at dette feltet vil få stor oppmerksomhet i 2014.

UiT står godt rustet for arbeidet. Styringsgruppen for “Fleksibel utdanning” nedsatte i 2012 et utvalg til å utrede spørsmål omkring digital eksamen. Gruppen, ledet av førsteamanuensis Trine Fossland, har levert to grundige rapporter. I 2013 ble det som oppfølging av dette arbeidet etablert et prøveprosjekt

Share
Posted in Digital eksamen

Norsk Horizon rapport

The New Media Consortion (NMC)  utgir årlig sin “Horizon Report” hvor en forsøker å forutse hvilke teknologiske trender som vil være de mest aktuelle i årene som kommer. Før jul 2013 ble det presentert en norsk versjon av denne rapporten kalt “Technology Outlook. Norwegian Schools 2013-2018”. Rapporten finnes i sin helhet på denne lenka.

Den internasjonale versjonen for 2014 er også kommet. Interessant her er det at MOOC, som i fjor ble rangert høyt, ikke lenger

Share
Posted in Teknologi