Ulike perspektiv på læring

Kurset Ulike perspektiv på læring er et todelt kursopplegg der du blir introdusert for pedagogisk teori og forskning. Fokus for kurset er hvordan man kan koble denne typen kunnskap opp mot egne, individuelle oppfatninger om læring og undervisningskvalitet, og hvordan man kan bruke dette til å informere og gi retning til egen undervisningspraksis. En av hovedhensiktene med kurset er at det skal gi deg et grunnlag for å utvikle og artikulere din personlige “undervisningsfilosofi”.

Kurset består av to deler. Kursdel 1 strekker seg over to dager. Den første dagen er lagt opp etter det didaktiske prinsippet om omvendt undervisning, der vi jobber med å innarbeide sentrale teorier og begreper. Den andre dagen jobber vi gruppevis med fremlegg og diskusjon av pedagogisk relaterte tekster, i tillegg til at vi starter arbeidet med teksten “Min undervisningsfilosofi”. Kursdel 2 er et halvdags seminar der vi jobber i responsgrupper med utkast til “Min undervisningsfilosofi”.