Hva er en pedagogisk mappe?

En pedagogisk mappe kan konkret beskrives som “en sammenstilling av informasjon om de vitenskapelig ansattes pedagogiske virksomhet med vekt på hva som er gjort, hvordan man har utøvd sine undervisningsoppgaver og begrunnelsene for dette, samt hvilke resultat man har oppnådd.” (Grepperud m.fl. 2016, s. 46). Det dreier seg altså om en organisert dokumentasjon av de vitenskapelig ansattes profesjonelle utvikling og oppnådde kompetanse når det gjelder undervisning og læring. Den viser den enkeltes lærers individualitet og dokumenterer profesjonell dyktighet.

Hva brukes den til?

Den pedagogiske mappen vil være aktuell for hele ansettelsesforholdet til en person, og har en verdi utover dokumentasjon av pedagogisk basiskompetanse. I arbeidet med den pedagogiske mappen er det viktig at du har klart for deg intensjonen bak mappen og hvordan du tenker å bruke den. Dette kan være nyttig å tenke på når du skal bestemme deg for hvilke områder og eksempler fra din undervisningspraksis som kan være relevante å vektlegge i mappen. Intensjonen, og også målgruppen, for mappen kan endres over tid og i forhold til hvilken kontekst du bruker mappen i. Når du jobber med mappen kan det derfor være lurt å ha i bakhodet at arbeidet har to ulike formål: i) å dokumentere/profilere din undervisningskompetanse og ii) å være et verktøy for å utvikle din egen forståelse av undervisning og læring.

Hva inneholder en pedagogisk mappe?

Innholdet i en pedagogisk mappe vil være konsentrert rundt fagene du underviser i, hvem du underviser, mål for undervisningen, hvordan dine prinsipper om læring påvirker din undervisning og vurderinger av konkrete eksempler. Pedagogiske mapper vil være individuelle og høyst personlige, ingen mapper vil være nøyaktig like. Mappen må likevel oppfylle en del kriterier til innhold. Disse er oppsummert på denne siden.

Mappetyper og -formål

Det skilles mellom en arbeidsmappe og en presentasjonsmappe som i mappevurdering forøvrig. Dette er de samme betegnelsene som brukes når det gjelder mappevurdering generelt i skole og utdanning. Arbeidsmappen brukes til formativ vurdering eller underveisvurdering og den vil være en samling av alle typer arbeid og tekster som en lærer har produsert. Presentasjonsmappen tar utgangspunkt i arbeidsmappen og settes sammen i en bestemt situasjon for å kunne gi andre en oversikt når det gjelder en lærers kompetanse (fra Allern, 2009).

Figuren under illustrerer forholdet mellom presentasjons- og arbeidsmappe (etter en modell av Røn og Sørensen, 2009)

Mappe modell