Kriterier for godkjenning av pedagogisk basiskompetanse

For å få godkjent pedagogisk mappe som dokumentasjon på oppnådd pedagogisk basiskompetanse må den ansatte:

1. Ha utviklet en undervisningsfilosofi, det vil si en refleksjon over eget kunnskaps- og læringssyn forankret i pedagogisk teori og med relevans for egen undervisningspraksis.

2. Ha utviklet et basisrepertoar for undervisning av grupper av ulik størrelse og av ulik sammensetning. Dette innebærer blant annet forelesninger, seminar og veiledning. Dette inkluderer også bruk av digitale verktøy for å fremme studenters læring. Kunne begrunne valg av undervisningsform ut fra aktiviteter som fremmer læring i aktuelt fagområde og for aktuelle studenter.

3. Kunne argumentere for og ta i bruk ulike formative og summative vurderingsformer relatert til læringsresultat/-utbytte i de enkelte kurs og inkludere studentene i formativ vurdering.

4. Kunne gjennomføre kollegaveiledning og egenvurdering. Dette inkluderer refleksjon over egen og andres undervisning ut fra relevant, pedagogisk teori. Gjensidig kollegaveiledning skal gjennomføres minst to ganger.

5. Kunne vise generell etisk bevissthet og kompetanse, blant annet ved å kjenne til «Etiske retningslinjer for veiledning ved UiT», ha kunnskaper om studentenes rettigheter og ved å handle i tråd med idealer for god utdanningspraksis.

En mer detaljert beskrivelse av innholdskriteriene i den pedagogiske mappen finner du her.

(Se også Universitets- og høgskolerådets retningslinjer)