Program for pedagogisk basiskompetanse ved UiT

I 2008 vedtok universitetsstyret å innføre pedagogiske mapper som grunnlag for godkjenning av pedagogiske kvalifikasjoner (pedagogisk basiskompetanse) ved tilsettinger i undervisnings- og forskerstillinger. Ved tilsetting på kvalifiseringsvilkår stilles det krav om å utvikle en pedagogisk mappe i løpet av kvalifiseringsperioden. Det er utarbeidet kriterier for godkjenning av pedagogisk basiskompetanse og veiledende rutine for oppfølging av tilsatte på kvalifiseringsvilkår.

Gjennom kurs, seminar og veiledning arrangert av Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result), skal den enkelte ansatte gis faglig støtte og bistand i arbeidet med å utvikle en pedagogisk mappe. Result administrerer godkjenning av pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning ved UiT.

Hvorfor pedagogisk basiskompetanse?

I Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 er det nedfelt under § 6-3: «I stillinger hvor det stilles krav om pedagogiske kvalifikasjoner, skal det foretas en særskilt vurdering av om søkerne oppfyller disse

Vektlegging av pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelser i høyere utdanning i Norge er relativt nytt. Først i 1988 ble lærestedene av Universitetsrådet tilrådd å ta i bruk regler for vurdering og vektlegging av pedagogiske kvalifikasjoner. Dette ble gjort på bakgrunn av en undersøkelse av pedagogiske kvalifikasjoner ved universitet og vitenskapelige høyskoler utført av KIUP, Universitetsrådets kontakt- og informasjonsorgan for universitetspedagogikk (KIUP1987 B, 1987). Her skiller man mellom:

  • Kvalifikasjoner = reell dyktighet
  • Kompetanse = den formelt tilkjente dyktighet gjennom utdanning

Mjøs-utvalget (NOU 2000:14, 2000) tok opp forslag til forbedring av studiekvaliteten. Her forelso de blant annet å opprette faglig enheter for universitets- og høyskolepedagogikk og program for kunnskaps- og kompetanseutvikling innenfor feltet. I tillegg foreslso de at det skal stilles krav om basiskompetanse i pedagogikk i høyere utdanning.

Fra 2008 ble det ved alle norske universitet og alle statlige høyskoler stilt krav om pedagogisk basiskompetanse for tilsetting i undervisnings- og forskningsstillinger. I hvilken grad kravene får konsekvenser ved ansettelser varierer fortsatt, men generelt legges det mer vekt på pedagogisk kompetanse. (Utdrag fra Allern: Pedagogiske mapper på nett)