Kollegaveiledning

Kollegaveiledning er en viktig del av prosessen med å utvikle en pedagogisk mappe, på samme vis som fagfellevurdering er en viktig del av forskningsprosessen (Allern, 2011). På Program for pedagogisk basiskompetanse starter arbeidet med kollegaveiledning på Dag 3 av oppstartskurset (Å undervise i høyere utdanning). Organiseringen av selve prosessen er det du selv som står for, i samarbeid med din kollega.

I en kollegaveiledningssituasjon besøker to (eller flere) lærere hverandres undervisning og veileder hverandre på bakgrunn av obervasjonene man har gjort. Hensikten med denne veiledningen er først og fremst utvikling av undervisningskompetanse og kvalitetssikring av undervisning. I motsetning til tradisjonell pedagogisk veiledning, har man i kollegaveiledning et symmetrisk, interkollegialt forhold mellom de involverte partene. Vi velger ofte å kalle det for “kritiske vennskap”, et personlig tillitsforhold som kjennetegnes av tiltro til hverandres fagkompetanse, forventninger om personlig integritet og grunnleggende trygghet om at den andre parten vil deg vel (Lauvås & Handal, 2014).

Kollegaveiledning som metode og verktøy har sin basis i Handal og Lauvås’ handlings- og refleksjonsmodell. En sentral idé i denne modellen er å forsøke å styrke forholdet mellom tenkning og handling og øke bevisstheten om verdigrunnlaget som underligger egen praksis.

Hva kan man oppnå gjennom kollegaveiledning?
  • Økt bevissthet om undervisning (i vid forstand)
  • Artikulering av intensjoner, valg og begrunnelser for handling
  • Refleksjon over egen praksis med (utfordrende/ støttende) innspill fra andre
  • Økt kollegialt fellesskap om undervisning
  • Tendens til å søke informasjon / kunnskap / synspunkter på egne utfordringer
  • Økt kvalitet i undervisningen

(fra Handal, 2012)